Maalämpö Espoo

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai LTO-projekteistamme Espoossa

Pertti Törmä Pertti Törmä Hallituksen puheenjohtaja

Maalämpö ja poistoilman lämmön talteenotto

As Oy Koivunvesa Espoon Pohjois-Tapiolassa asensi maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Taloyhtiön osakkaat halusivat ryhtyä mahdollisimman omavaraisiksi lämmöntuotannossa ja ottaa hukkalämmön hyötykäyttöön.

Lue lisää
Lars Räihä Lars Räihä Hallituksen puheenjohtaja

Poistoilman lämmön talteenotto kaukolämmön rinnalle

As Oy Vihermäki Espoossa asennutti poistoilman LTO:n kaukolämmön rinnalle samalla, kun taloyhtiössä suoritettiin linjasaneeraus. Kahden urakan yhdistäminen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi.

Lue lisää
As Oy Juurivaara As Oy Juurivaara

Öljylämmityksestä maalämpöön

As Oy Juurivaara Espoon Rastaalassa vaihtoi öljylämmityksen edullisempaan ja ekologisempaan lämmitysmuotoon, maalämpöön. Samalla patterit vaihdettiin, ja asunnoissa on nyt tasaisempi lämpö, kertoo hallituksen puheenjohtaja Paavo Åvist.

Lue lisää
Kari Tuusvuori Kari Tuusvuori Omakotitalon rakentaja

Maalämpö uuteen omakotitaloon

Kari Tuusvuori ja Johanna Sarén-Tuusvuori harkitsivat uuteen omakotitaloonsa Espoossa joko kaukolämpöä tai maalämpöä. Pariskunta valitsi maalämmön edullisempien lämmityskustannusten takia. Hankintakustannustenkaan osalta hintaero ei ollut merkittävä.

Lue lisää
Espoonkartanon siipirakennus Espoonkartanon siipirakennus

Maalämpö 1800-luvun rakennukseen

Espoonkartanon siipirakennukseen asennettiin maalämpö osana muita kunnostustöitä. Asuinkäytössä oleva rakennus on peräisin 1800-luvulta.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Espoossa

Espoossa energiakaivon eli lämpökaivon poraamista varten tulee ennen hankkeen aloittamista hakea rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. Uudiskohteen tai jonkin muun luvanvaraisen hankkeen yhteydessä porattavaa lämpökaivoa varten tarvittava lupa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Voit tilata halutessasi toimenpideluvan hakemisen vaivattomasti Tom Allen Seneran koulutetuilta lupa-asiantuntijoilta.

Toimenpidelupaa voi hakea joko kiinteistön omistaja, haltija tai valtakirjalla valtuutettu henkilö. Hakemuksen voi jättää joko paperisena tai sähköisesti lupapalvelun kautta. Sähköisen palvelun kautta hakiessa tulee kaikki tarvittavat liitteet liittää hakemukseen tiedostoina. Espoossa toimenpidelupahakemukseen on aina nimettävä hankkeen pääsuunnittelija, jolla on riittävästi alan asiantuntemusta sekä kokemusta. Maalämpökaivon eli energiakaivon sijainti, poraamisen edellytykset sekä hakemukseen tarvittavat liitteet käydään läpi pääsuunnittelijan johdolla. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Sähköisen palvelun kautta tehtävässä lämpökaivon toimenpidelupahakemuksessa erillistä hakulomaketta ei tarvita liitteeksi. Kaikissa toimenpidelupahakemuksissa tarvitaan aina liitteeksi maanalaisten johtojen ja putkien sijainnista tehtävä selvitys eli johtoselvitys. Sen kansilehdellä ilmoitetaan mahdollisista esteistä tai rajoitteista tontilla, jolle porakaivo aiotaan porata. Lupahakemuksen pakollinen liite on myös asemapiirros, jonka pohjana voidaan käyttää johtoselvityksen karttaa. Liitteeksi tulee laittaa myös erillinen selvitys määrättyjen vähimmäisetäisyyksien täyttymisestä.

Edellä mainittujen pakollisten liitteiden ohella toimenpidelupahakemukseen tarvitaan tapauskohtaisesti myös muita liitteitä. Omistus- ja hallintaoikeusselvitys vaaditaan, jos rakennuspaikan omistaja ei ole sama henkilö, joka on merkitty rakennusvalvonnan rekisteriin. Valtakirja tarvitaan liitteeksi, mikäli hakijana on joku muu kuin kiinteistön omistaja tai jos rakennuspaikan kaikki omistajat eivät allekirjoita hakemusta. Kun hakijana on asunto-osakeyhtiö, tulee hakemukseen liittää hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjaote sekä tarvittaessa myös valtakirja. Naapurin kirjallinen suostumus tarvitaan liitteeksi, mikäli maalämpökaivo porataan lähemmäksi kuin 7,5 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Kun naapuritontin tai alueen omistaa Espoon kaupunki, on vähimmäisetäisyys tontin rajalta lämpökaivoon 4 metriä. Tätä lähemmäksi porattaessa tulee hakea suostumus Espoon kaupungin tonttiyksiköstä. Rasitetodistus tarvitaan, jos kaivo porataan vinosti siten, että se ylittää jossain kohdassa tonttien välisen rajan. Mikäli lämpökaivon porauspaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, edellytetään liitteeksi ympäristökeskuksen lausunto. Kun alueella on porausrajoituksia maanalaisten rakennusten vuoksi, tarvitaan liitteeksi geotekniikkayksikön lausunto.

Hakemuksen jättäminen

Hakemus tulee tehdä sähköisen lupapalvelun kautta. Hakemus liitteineen kannattaa laatia noudattaen erityistä huolellisuutta, sillä puutteellisten hakemusten käsittely ja täydentäminen viivästyttävät lupapäätöksen saamista.

Kohteemme Espoossa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.