ARAn energia-avustus

Pyydä tarjous

Mikä on ARAn energia-avustus?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edistää laadukasta, ekologista ja kohtuuhintaista asumista. ARAlta voi hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

ARAn energia-avustus on suunnattu omakotitaloille, taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille, kuten asumisoikeusyhtiöille. Avustuksen hakuprosessi on sama eri rakennustyypeillä. Energia-avustushakemuksen sisältö ja vaatimukset kuitenkin vaihtelevat rakennuksen tyypin ja rakennusajankohdan mukaan.

Tom Allen Senera tarjoaa energiatehokkaita lämpöpumppuihin perustuvia lämmitys- ja viilennysratkaisuja, joihin on mahdollista saada ARAn energia-avustusta. Suunnittelemme ja toteutamme laadukkaat energiaratkaisut pitkällä kokemuksella.

Eduskunta hyväksyi 1.7.2022 ARAn energia-avustukseen 20 miljoonan euron lisärahoituksen loppuvuodelle 2022. Vuodelle 2023 on varattu 70 miljoonan euron määräraha. Uusia hakemuksia otetaan vastaan ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 

Kuinka paljon ARAn energia-avustusta saa?

ARAn energia-avustusta voi saada 4 000 euroa asuntoa kohti, joissain tilanteissa jopa 6 000 euroa asuntoa kohti. Enimmillään avustusta voi kuitenkin saada 50 % kunkin toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan tietty prosenttiosuus toimenpiteen kokonaiskustannuksista. Prosenttiosuudet vaihtelevat eri toimenpiteissä. 

Esimerkiksi lämpöpumppulaitteiston asentamisen kustannuksista katsotaan hyväksyttäviksi 50 %, ja näistä hyväksyttävistä kustannuksista voi saada energia-avustusta 50 %, joten avustuksen määräksi muodostuu 25 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista. Suunnittelukustannuksista puolestaan katsotaan hyväksyttäviksi 100 %, joten niistä voi saada avustusta kaikkiaan 50 %. Kaikki ARAn hyväksymät toimenpiteet prosenttiosuuksineen löytyvät ARAn sivustolta.

Tom Allen Senera tarjoaa monipuolisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka kuuluvat ARAn energia-avustuksen piiriin. Asiakkaamme halutessa voimme myös suositella pätevää E-lukulaskelmien laatijaa ARA-hakemuksen tekemistä varten. Tom Allen Senera ei kuitenkaan voi hakea ARA-avustusta asiakkaan puolesta. ARA tarjoaa neuvontaa hakemuksen laadintaan.

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joita tarjoamme

 • Lämmitys-tai viilennysratkaisun suunnittelu
 • Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät sekä aurinkoenergian hyödyntäminen
 • Lämmöntalteenoton lisääminen
 • Jäähdytysjärjestelmät
 • Öljylämmityksestä luopuminen (siirryttäessä Tom Allen Seneran lämmitysratkaisuun)
 • Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen
Chart cover

Kiinnostunut lämmitysremontista?

Jutellaan lisää tilanteestasi, minkä jälkeen teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä tarjous

ARAn energia-avustus taloyhtiöön

Taloyhtiö voi saada ARAn energia-avustuksen, jos korjaushanke parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tarpeeksi paljon rakentamisajankohdan tasoon verrattuna. Tavallisesti energia-avustuksen saamiseen vaaditaan, että kerrostalon E-luku paranee toimenpiteen avulla 32 %, rivitalon 36 %, ja pari- tai ketjutalon 44 %. Tällöin energia-avustusta voi saada enimmillään 4 000 € asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Jos rakennuksen lähtötaso on jo lähellä nollaenergiatasoa, avustuksen saamiseen tarvitaan kerrostalossa 15 %, ja rivi- ja ketjutaloissa 20 % parannus E-lukuun. Myös tällöin energia-avustuksen enimmäismäärä on 4 000 € asuntoa kohti tai 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Suurimman mahdollisen, 6 000 € asuntokohtaisen avustuksen voi saada silloin, kun korjaushankkeen seurauksena rakennuksesta tulee lähes nollaenergiatasoinen.

ARAn energia-avustukset ovat olleet taloyhtiöissä erittäin suosittuja. Energia-avustuksiin on myönnetty loppuvuodelle 2022 20 miljoonan euron lisärahoitus, ja vuodelle 2023 on varattu yhteensä 70 miljoonan euron määräraha. Uusia hakemuksia voi edelleen lähettää ARAan, ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot taloyhtiössä

1. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen: Kerrostalossa 32 %, rivitalossa 36 % ja ketjutaloissa 44 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto).

2. Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasolle (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa: Kerrostalossa 15 %, rivi- ja ketjutaloissa 20 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Canva - Energy efficiency arrows - web

Miten ARAn avustusta haetaan taloyhtiössä?

ARAn energia-avustuksen hakeminen taloyhtiössä etenee tavallisesti niin, että taloyhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle energiatehokkuutta parantavaan hankkeeseen ryhtymistä. Tätä varten hallitus on voinut hankkia suuntaa-antavan kustannusarvion eli budjettitarjouksen hankkeesta.

Hankkeen saatua kannatusta yhtiökokouksessa taloyhtiö hankkii urakasta tarjouksia ja tekee päätöksen urakoitsijasta sekä siitä, miten urakka rahoitetaan. ARAn avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan sen yhtiökokouksen pöytäkirja, missä hankkeesta ja sen rahoituksesta tehdään lainvoimainen päätös.

Energia-avustusta hakee taloyhtiön asiamies, esimerkiksi isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja tai valtakirjalla valtuutettu muu henkilö. Hakemus tehdään ensisijaisesti ARAn verkkoasioinnissa. Blogistamme voit lukea espoolaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kertomuksen siitä, miten energia-avustushakemuksen tekeminen ARAn verkkoasiointipalvelussa käytännössä tapahtui.

Urakka voidaan käynnistää heti, kun avustushakemus liitteineen on tullut perille ARAan. ARA voi pyytää täydentämään hakemusta käsittelyaikana. Tavallisesti lisäselvitykseen annetaan kuukausi vastaamisaikaa, ja tämänkin jälkeen lisäaikaa voidaan myöntää. Kaikkien aiottujen toimenpiteiden on kuitenkin oltava hakemuksessa mukana jo alun perin.

Urakan valmistuttua ARAan toimitetaan vielä erillinen maksatushakemus.

ARAn energia-avustuksen hakeminen taloyhtiössä

1. Taloyhtiön virallinen päätös energiatehokkuutta parantavasta hankkeesta ja sen rahoituksesta

2. Avustushakemus liitteineen ARAan

4. Työt voidaan aloittaa

5. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

6. Maksatushakemus ARAan töiden valmistuttua

Taloyhtiön avustus- ja maksatushakemusten liitteet

ARAn energia-avustushakemukseen tarvitaan liitteeksi taloyhtiön kaupparekisteriote, hankkeesta ja sen rahoituksesta päättäneen yhtiökokouksen pöytäkirja, sekä aiottujen toimenpiteiden selvitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot. Lisäksi tarvitaan laskelmat rakennuksen E-luvusta sekä sen rakentamisajankohdalta että aiottujen toimenpiteiden jälkeen. Pätevän E-lukulaskelmien tekijän löydät yrityksemme kautta tai ARAn Energiatodistusrekisteristä.

Taloyhtiön avustushakemuksen liitteet

 • Kaupparekisteriote
 • Lainvoimainen päätös hankkeesta ja sen rahoituksesta 
 • E-lukulaskelma rakennuksen rakentamisajankohtana
 • E-lukulaskelma hankkeen vaikutukset mukaan lukien
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä 

Urakan valmistuttua ARan toimitetaan maksatushakemus. Sen liitteeksi tarvitaan energiatodistus, josta selviää rakennuksen energiatehokkuuden parantumisen taso. Lisäksi tarvitaan selvitys toteutuneista kustannuksista sekä korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat.

Maksun hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka luodaan ARAn palveluun automaattisesti sen jälkeen, kun avustus on myönnetty hakijalle. Myönteinen päätös on voimassa päätösvuoden jälkeen vielä kahden seuraavan kalenterivuoden ajan. Maksatushakemus on kuitenkin jätettävä viimeistään 31.10. mennessä päätöksen viimeisenä voimassaolovuotena.

Taloyhtiön maksatushakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Hanke: Öljylämmityksestä luopuminen taloyhtiössä

Rivi- tai kerrostalon öljylämmityksestä luopumiseen kannattaa aina hakea energia-avustusta. Öljystä vähäpäästöisempään ja energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon siirtyminen parantaa erittäin todennäköisesti rakennuksen E-lukua energia-avustuksen ehtojen mukaiseksi. 

Öljylämmityksestä luopumisen kustannukset katsotaan kokonaan hyväksyttäviksi, joten avustusta voi saada 50 % koko hankkeen kustannuksista silloin, kun ratkaisulla saavutetaan riittävä energiatehokkuuden taso.

Rivitalon energia-avustus

Esimerkkilaskelma: Rivitalo öljystä ilma-vesilämpöön

 • Kohde: 452 m², 7 asuntoa  
 • Rakennettu: 1970-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy (vesikiertoiset patterit) 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 375
 • Energia-avustuksen vaatima e-luku: 240
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen ilma-vesilämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 160
 • Avustuspotentiaali:  4 000 € / asunto (yht. 28 000 €) tai max. 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista

Hanke: Kaukolämpötalon energiaremontti

Parannettaessa energiatehokkuutta kaukolämmitteisessä rivi- tai kerrostalossa vaaditaan tavallisesti useampia korjaushankkeita, jotta energia-avustuksen kriteerit täyttyvät. Vanhemmissa rakennuksissa voi olla tarpeen esimerkiksi uusia ikkunat ja ovet, asentaa lämmön talteenotto poistoilmasta sekä vaihtaa lämmitysmuoto esimerkiksi maalämpöön.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös pelkästään maalämmöllä, mutta energia-avustuksen saamiseen tarvitaan tällöin todennäköisesti aurinkosähkön hyödyntämistä koko rakennuksen sähköntuotannossa, maalämpöpumpun sähkönkulutus mukaan lukien.

Kannattaa huomioida, että kaukolämpötalossa on usein vaihdettu lämmitysmuotoa jo kertaalleen, esimerkiksi öljystä kaukolämpöön. Tällöin energia-avustukseen vaadittua E-luvun parantumista tarkastellaan rakennusajankohdan lämmitysmuodon mukaan, tässä tapauksessa öljylämmityksen, jolloin energia-avustus on mahdollista saada huomattavasti helpommin, esimerkiksi pelkällä maalämmön asentamisella.

Kerrostalon energia-avustus

Esimerkkilaskelma: Kaukolämpökerrostalon energiaremontti

 • Kohde: 2 220 m², 28 asuntoa
 • Rakennettu: 1980-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö (koneellinen ilmanvaihto)
 • E-luku rakentamisajankohtana: 141
 • Energia-avustuksen vaatima E-luku: 95
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön, aurinkosähkön maksimaalinen hyödyntäminen 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 94
 • Avustuspotentiaali:  4 000 € / asunto (yht. 112 000 €) tai max. 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista
plt cover

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus omakotitaloon

Suunnittelemme ja urakoimme kotiisi maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät, joihin on mahdollista saada ARAn avustusta. Haluttaessa suosittelemme asiakkaallemme pätevää E-lukulaskelmien laatijaa. Laskelmien laatijoita löytyy myös ARAn Energiatodistusrekisteristä. Tom Allen Senera ei voi hakea ARAn avustusta asiakkaan puolesta, mutta ARA tarjoaa neuvontaa hakemuksen laadintaan. Tutustu hakuohjeisiin tästä.

Omakotitalossa energia-avustus on mahdollista saada 4 000 euron suuruisena, kun energiatehokkuus paranee vähintään 44 % talon rakentamisajankohdan tasosta. Mikäli energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle, 6 000 euron avustussumma on mahdollinen.

Talossa, joka on jo lähes nollaenergiatasoinen, 20 % parannus energiatehokkuudessa mahdollistaa 4 000 euron avustussumman saamisen. Avustuksen saaminen on erityisen helppoa vanhemmissa rakennuksissa, koska E-luku lasketaan rakennusajankohdan määräysten mukaan, ja rakennusmääräykset ovat tiukentuneet vuosi vuodelta energiatehokkuuden suhteen.

Energia-avustushakemus on toimitettava ARAan ennen töiden aloittamista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä sekä E-lukulaskelmat, joista ilmenee sekä talon energiatehokkuus sen rakentamisajankohtana että myöhempien korjausten vaikutus E-lukuun. Avustuksen hakemisen ja myöntämisen jälkeen tulee lähettää ARAlle vielä maksatushakemus liitteineen, minkä jälkeen avustus on mahdollista käyttää. 

Energia-avustusta ei myönnetä, mikäli korjaushankkeeseen on jo hyödynnetty kotitalousvähennystä, tai siihen on saatu muuta julkista tukea, kuten ELY-keskuksen avustusta öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Energia-avustuksen hakemista harkittaessa kannattaakin verrata, onko veronmaksajakohtainen kotitalousvähennys vai rakennuskohtainen energia-avustus kannattavampi vaihtoehto. Energia-avustuksen hakeminen kannattaa yleensä silloin, kun samana vuonna tehdään useampi kotitalousvähennyksen piirissä oleva korjaustoimenpide.

ARAn energia-avustus on ollut suosittu, ja heinäkuussa 2022 avustukseen myönnettiin 20 milj. euron lisärahoitus. Vuosien 2023-2026 määräraha on 70 miljoonaa euroa. Uusia hakemuksia voi lähettää, ja ne käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat.

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot omakotitalossa

1. Energiatehokkuus parantuu vähintään 44 % rakentamisajankohdan lähtötasosta (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

2. Energiatehokkuus parantuu lähes nollaenergiatasolle (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Mikäli rakennus on jo rakentamisajankohtana lähes nollaenergiatasoinen, energiatehokkuuden tulee parantua vähintään 20 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Kohti energiatehokkuutta
Chart cover

Kiinnostunut maalämmöstä tai ilma-vesilämmöstä?

Pyydä meiltä tarjous maalämpö- tai ilma-vesilämpöjärjestelmään, jolla säästät luontoa ja lämmityskustannuksia. ARAn energia-avustus tukee nyt lämmitysremonttia.

Pyydä tarjous

Hakuprosessi omakotitalossa

1. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio, E-lukulaskelmat

2. Avustushakemus liitteineen ARAan

3. Työt voidaan aloittaa

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen

5. Maksatushakemuksen jättäminen

Omakotitalon avustus- ja maksatushakemusten liitteet

Avustushakemuksen liitteet

 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä

Maksatushakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat

Hanke: Öljy- tai maakaasulämmityksestä maalämpöön omakotitalossa

Vaihdettaessa öljystä tai maakaasusta maalämpöön energiatehokkuus parantuu huomattavasti, jolloin myös energia-avustuksen kriteerit useimmiten täyttyvät. Energia-avustukseen vaadittu E-luku määräytyy rakennusajankohdan lämmitysmuodon mukaisesti. Energiatehokkuutta kartoitettaessa lasketaan myös rakentamisen jälkeen tehdyt korjaukset, joilla on parannettu energiatehokkuutta (E-luku korjausten jälkeen). Tämän jälkeen lasketaan, kuinka paljon energiatehokkuutta tulisi vielä parantaa, jotta päästäisiin tarvittavaan E-lukuun.

Öljylämmityksestä luopumisen kustannukset katsotaan kokonaan hyväksyttäviksi, joten avustusta voi saada 50 % koko hankkeen kustannuksista silloin, kun ratkaisulla saavutetaan riittävä energiatehokkuuden taso, kuitenkin enintään 4 000 €.

ARA:n energia-avustuksen vaihtoehtona on kesäkuusta 2020 alkaen ollut ELY-keskuksen avustus omakotitalon öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Näiden avustusten sijaan voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä. Tutustu eri tukimuotojen vertailuun ELYn avustusta koskevalla sivullamme.

Öljystä maalämpöön

Esimerkkilaskelma: Omakotitalo öljystä maalämpöön

 • Pinta-ala: 300 m² 
 • Rakennettu: 1960-70-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 384
 • Korjaukset rakentamisen jälkeen: yläpohjan lisäeristys, yläkerran ulkoseinät, ikkunoiden vaihto 
 • E-luku korjausten jälkeen: 308
 • E-lukuvaatimus energia-avustukseen: 215 tai alle
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 128
 • Avustuspotentiaali:  4 000 €
maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Energia-avustusta myönnetään myös ARA-yhteisöille. ARA-yhteisöllä tarkoitetaan valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa. Energia-avustuksen yhteydessä tulee hakea myös korkotukilainaa korjaushankkeeseen.

 

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot ARA-yhteisölle

1. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen: Kerrostalossa 32 %, rivitalossa 36 % ja ketjutaloissa 44 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto).

2. Lähes nollaenergiataso (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, ympäristöministeriön asetuksen mukaan (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Canva - Energy efficiency saves money -web

Hakuprosessi ARA-yhteisössä

1. Päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

5. Maksatushakemus (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

ARA-yhteisön hakemuksen liitteet

Energia-avustushakemukseen tulee liittää korkotukilainahakemus liitteineen.

Avustushakemuksen liitteet

 • Korkotukilainahakemus liitteineen 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana   
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä   

Maksatushakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)     
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista   
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat