Energia-avustus

Pyydä tarjous

ARA:n energia-avustus 2020

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edistää laadukasta, ekologista ja kohtuuhintaista asumista. Tähän tarkoitukseen ARA muun muassa myöntää avustuksia ja tukia. Vuoden 2020 alusta lähtien ARA:lta on ollut mahdollista hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosien 2020-2022 aikana. ARA myöntää avustusta, kun tarvittavien korjausten tai rakennustöiden hyöty energiatehokkuuteen nähden on tarpeeksi suuri. Avustus kattaa maksimissaan 50 % hankkeen kustannuksista (sisältäen toteutuneet suunnittelukustannukset).

Tom Allen Senera tarjoaa energiatehokkaita lämmitysratkaisuja, joiden avulla energia-avustuksen saaminen on mahdollista. Suunnittelemme ja toteutamme laadukkaat lämmitysjärjestelmät pitkällä kokemuksella, ja autamme asiakastamme energia-avustuksen hakemisessa.

Energia-avustus on suunnattu omakotitaloille, taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille, kuten asumisoikeusyhtiöille yms. Avustuksen hakuprosessi on sama eri rakennustyypeillä. Energia-avustushakemuksen sisältö ja vaatimukset kuitenkin vaihtelevat rakennuksen tyypin ja rakennusajankohdan mukaan. Hakemuksen liitteineen tulee olla lähetettynä ARA:an ennen töiden aloittamista. Mikäli hankkeeseen on myönnetty muuta julkista tukea, energia-avustusta ei myönnetä. 

Avustettavat korjaukset

ARA on määritellyt energia-avustuksen piiriin kuuluvat toimenpiteet, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Kaikki ARA:n hyväksymät toimenpiteet löytyvät tästä. Tarjoamme monipuolisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka kuuluvat ARA:n hyväksymien toimenpiteiden piiriin.

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joita tarjoamme

 • Lämmöntalteenoton lisääminen
 • Öljylämmityksestä luopuminen
 • Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät sekä aurinkoenergian hyödyntäminen
 • Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen
 • Jäähdytysjärjestelmä
 • Suunnittelu, E-lukulaskelmat ja energiatodistuksen laatiminen
Chart cover

Kiinnostunut energiatehokkuuden parantamisesta?

Jutellaan lisää tilanteestasi, minkä jälkeen teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Pyydä tarjous

Energia-avustus taloyhtiöön

Taloyhtiö voi saada energia-avustuksen, jos korjaushanke parantaa tarpeeksi rakennuksen energiatehokkuutta rakentamisajankohdan lähtötasoon verrattuna. Tavallisesti energia-avustuksen saamiseen vaaditaan, että kerrostalon E-luku paranee toimenpiteen avulla 32 %, rivitalon 36 %, ja pari- tai ketjutalon 44 %. Tällöin energia-avustusta voi saada enimmillään 4 000 € asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 % hankkeen kustannuksista.

Jos rakennuksen lähtötaso on jo lähellä nollaenergiatasoa, avustuksen saamiseen tarvitaan kerrostalossa 15 %, ja rivi- ja ketjutaloissa 20 % parannus E-lukuun. Myös tällöin energia-avustuksen enimmäismäärä on 4 000 € asuntoa kohti. Suurimman mahdollisen, 6 000 € asuntokohtaisen avustuksen voi saada silloin, kun korjaushankkeen seurauksena rakennuksesta tulee lähes nollaenergiatasoinen.

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot taloyhtiössä

1. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen: Kerrostalossa 32 %, rivitalossa 36 % ja ketjutaloissa 44 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto).

2. Lähes nollaenergiataso (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, ympäristöministeriön asetuksen mukaan (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Canva - Energy efficiency arrows - web

Hakuprosessi taloyhtiössä

1. Taloyhtiön virallinen päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen ARA:an (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Työt voidaan aloittaa

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

5. Maksatushakemus töiden valmistuttua (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

Taloyhtiön hakemuksen liitteet

Energia-avustuksen hakeminen taloyhtiöön vaatii lainvoimaisen kirjallisen päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä. Päätöksen tulee olla omistajayhteisön hyväksymä. Omistajayhteisön puolesta energia-avustusta hakee taloyhtiön valtuuttama asiamies, esimerkiksi isännöitsijä. Avustushakemuksen on oltava liitteineen ARA:ssa ennen töiden aloittamista, mutta ARA voi pyytää täydentämään hakemusta käsittelyaikana. Tavallisesti lisäselvitykseen annetaan kuukausi vastaamisaikaa, ja tämänkin jälkeen lisäaikaa voidaan myöntää. 

Taloyhtiön avustushakemuksen liitteet

 • Kaupparekisteriote
 • Lainvoimainen päätös hankkeesta ja sen rahoituksesta 
 • E-lukulaskelma rakennuksen rakentamisajankohtana
 • E-lukulaskelma hankkeen vaikutukset mukaan lukien
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä 

Taloyhtiön maksuhakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Hanke: Öljylämmityksestä luopuminen taloyhtiössä

Rivi- tai kerrostalon öljylämmityksestä luopumiseen kannattaa aina hakea energia-avustusta. Öljystä vähäpäästöisempään ja energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon siirtyminen parantaa useimmiten rakennuksen E-lukua energia-avustuksen kriteerien mukaiseksi. Avustuksen saa asuntokohtaisesti, kattaen jopa 50 % korjaushankkeen kustannuksista. 

E-lukuvaatimus määräytyy rakennuksen rakentamisajankohdan ja sen aikaisen lämmitysmuodon mukaan. Lämmitysmuotoa on saatettu vaihtaa rakentamisajankohdan jälkeen energiatehokkaammaksi, mutta sitä ei huomioida E-lukuvaatimuksessa. Laskiessa energiatehokkuutta tulisi määrittää tarvittavat toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi, minkä jälkeen E-luku määräytyy korjausten ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden mukaan. 

Canva - Red rowhouse - web

Esimerkkilaskelma: Rivitalo öljystä ilma-vesilämpöön

 • Kohde: 452 m², 7 asuntoa  
 • Rakennettu: 1970-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy (vesikiertoiset patterit) 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 375
 • Energia-avustuksen vaatima e-luku: 240
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen ilma-vesilämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 160
 • Avustuspotentiaali:  28 000 €

Hanke: Kaukolämpötalon energiaremontti

Parannettaessa energiatehokkuutta kaukolämmitteisessä rivi- tai kerrostalossa vaaditaan useampia korjaushankkeita, jotta energia-avustuksen kriteerit täyttyvät. Vanhemmissa rakennuksissa voi olla tarpeen esimerkiksi uusia ikkunat ja ovet, asentaa lämmön talteenotto poistoilmasta sekä vaihtaa lämmitysmuoto esimerkiksi maalämpöön. Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös pelkästään maalämmöllä, mutta se vaatii aurinkosähkön hyödyntämisen koko rakennuksen sähköntuotannossa (mukaan lukien maalämpöpumpun sähkönkulutus), mikäli halutaan hakea energia-avustusta.

Kannattaa huomioida, että kaukolämpötalossa on usein vaihdettu lämmitysmuotoa jo kertaalleen, esimerkiksi öljystä kaukolämpöön. Tällöin energia-avustukseen vaadittua E-luvun parantumista tarkastellaan rakennusajankohdan lämmitysmuodon mukaan, tässä tapauksessa öljylämmityksen, jolloin energia-avustus on mahdollista saada huomattavasti helpommin.

Canva - Red flat - web

Esimerkkilaskelma: Kaukolämpökerrostalon energiaremontti

 • Kohde: 2 220 m², 28 asuntoa
 • Rakennettu: 1980-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö (koneellinen ilmanvaihto)
 • E-luku rakentamisajankohtana: 141
 • Energia-avustuksen vaatima E-luku: 95
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön, aurinkosähkön maksimaalinen hyödyntäminen 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 94
 • Avustuspotentiaali:  112 000 €
plt cover

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus omakotitaloon

Omakotitaloon kannattaa hakea energia-avustusta, kun lämmitysmuoto vaihdetaan ympäristöystävällisempään. Avustuksen määrä riippuu energiatehokkuuden parantamisen tasosta. Avustuksen saaminen on helpompaa vanhemmissa rakennuksissa, joissa E-luku on laskettu rakennusajankohdan määräysten mukaan. Rakennusmääräykset ovat tiukentuneet vuosi vuodelta energiatehokkuuden suhteen. Energiatehokkuuden tulee parantua avustusta hakiessa prosentuaalisesti, lähes nollaenergiatasoisesti tai ympäristöministeriön asetuksessa 4/13 määritellyn vähimmäistason mukaisesti. 

On suositeltavaa, että hakemukseen vaadittavat liitteet laatii alan ammattilainen. Autamme asiakastamme energia-avustuksen hakemisessa. Suunnittelemme kotiisi energiatehokkuutta parantavat järjestelmät ja korjaukset sekä laadimme korjaushankkeen tarjouksen ammattitaitoisesti. Avustuksen hakemisen ja myöntämisen jälkeen tulee lähettää ARA:lle vielä maksuhakemus liitteineen, minkä jälkeen avustus on mahdollista käyttää. 

Energia-avustusta ei myönnetä, mikäli korjaushanke on jo huomioitu kotitalousvähennyksessä, tai siihen on saatu muuta julkista tukea, kuten ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Energia-avustuksen hakemista harkittaessa kannattaakin verrata, onko veronmaksajakohtainen kotitalousvähennys vai rakennuskohtainen energia-avustus kannattavampi vaihtoehto. Energia-avustuksen hakeminen kannattaa yleensä silloin, kun samana vuonna tehdään useampi kotitalousvähennyksen piirissä oleva korjaustoimenpide. Öljylämmittäjille ELY-keskuksen avustuksen hakeminen on varteenotettava vaihtoehto. Lue avustuksesta lisää täältä.

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot omakotitalossa

1. Energiatehokkuus parantuu vähintään 44 % rakentamisajankohdan lähtötasosta (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

2. Energiatehokkuus parantuu lähes nollaenergiatasolle (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Mikäli rakennus on jo rakentamisajankohtana lähes nollaenergiatasoinen, parannuksen tulee olla vähintään 20 % ympäristöministeriön asetuksen mukaan (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto

Kohti energiatehokkuutta

Hakuprosessi omakotitalossa

1. Päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

5. Maksuhakemus (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

Omakotitalon hakemuksen liitteet

Avustushakemuksen liitteet

 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä

Maksuhakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat

Hanke: Öljylämmityksestä maalämpöön omakotitalossa

Vaihdettaessa öljylämmityksestä maalämpöön energiatehokkuus parantuu huomattavasti, jolloin myös energia-avustuksen kriteerit useimmiten täyttyvät. Rakennuksen E-lukuun vaikuttavat rakentamisajankohdan määräykset, jotka ovat tiukentuneet vuosi vuodelta. Vanhemmissa rakennuksissa avustuksessa määritelty E-luku on helpompi saavuttaa.

Avustuksen hakemista harkittaessa kannattaa kuitenkin verrata avustuksen määrää kotitalousvähennykseen sekä ELY-keskuksen öljylämmittäjille suunnattuun avustukseen, ja arvioida, mikä näistä on kannattavin. ELY-keskuksen 4 000 euron avustus öljylämmitteisen pientalon lämmitysmuodon vaihtamiseksi on ollut saatavana kesäkuusta 2020 alkaen. Avustuksen voi saada kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. ELY-keskuksen avustus on vaihtoehtoinen ARA:n energia-avustukselle ja kotitalousvähennykselle. Lisätietoa ELY-keskuksen avustuksesta löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Energia-avustukseen vaadittu E-luku määräytyy rakennusajankohdan ja lämmitysmuodon mukaisesti. Energiatehokkuutta kartoittaessa lasketaan myös rakentamisen jälkeen tehdyt korjaukset, joilla on parannettu energiatehokkuutta (E-luku korjausten jälkeen). Tämän jälkeen lasketaan, kuinka paljon energiatehokkuutta tulisi vielä parantaa, jotta päästäisiin E-lukuvaatimukseen. Valitsemalla tarpeeksi energiatehokkuutta parantava toimenpide päästään useimmiten E-lukuvaatimuksen mukaiseen arvoon öljylämmitteisessä rakennuksessa.

Canva - House Finland - web

Esimerkkilaskelma: Omakotitalo öljystä maalämpöön

 • Pinta-ala: 300 m² 
 • Rakennettu: 1960-70-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 384
 • Korjaukset rakentamisen jälkeen: yläpohjan lisäeristys, yläkerran ulkoseinät, ikkunoiden vaihto 
 • E-luku korjausten jälkeen: 308
 • E-lukuvaatimus energia-avustukseen: 215 tai alle
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 128
 • Avustuspotentiaali:  4 000 €
maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Energia-avustusta myönnetään myös ARA-yhteisöille. ARA-yhteisöllä tarkoitetaan valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa. Energia-avustuksen yhteydessä tulee hakea myös korkotukilainaa korjaushankkeeseen.

 

Energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot ARA-yhteisölle

1. Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen: Kerrostalossa 32 %, rivitalossa 36 % ja ketjutaloissa 44 % (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto).

2. Lähes nollaenergiataso (max. energia-avustus 6 000 €/ asunto)

3. Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, ympäristöministeriön asetuksen mukaan (max. energia-avustus 4 000 €/ asunto)

Canva - Energy efficiency saves money -web

Hakuprosessi ARA-yhteisössä

1. Päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

5. Maksuhakemus (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

ARA-yhteisön hakemuksen liitteet

Energia-avustushakemukseen tulee liittää korkotukilainahakemus liitteineen.

Avustushakemuksen liitteet

 • Korkotukilainahakemus liitteineen 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana   
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä   

Maksuhakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)     
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista   
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat