ARAn energia-avustus

Pyydä tarjous

Mikä on ARAn energia-avustus?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edistää laadukasta, ekologista ja kohtuuhintaista asumista. ARAlta voi hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. ARAn energia-avustus on suunnattu omakotitaloille, taloyhtiöille sekä ARA-yhteisöille, kuten asumisoikeusyhtiöille.

Tom Allen Senera tarjoaa energiatehokkaita lämpöpumppuihin perustuvia lämmitys- ja viilennysratkaisuja, joihin on mahdollista saada ARAn energia-avustusta. Suunnittelemme ja toteutamme laadukkaat energiaratkaisut pitkällä kokemuksella. Emme voi hakea ARA-avustusta asiakkaamme puolesta, mutta haluttaessa suosittelemme pätevää E-lukulaskelmien laatijaa ARA-hakemuksen tekemistä varten.

ARAn energia-avustukseen on varattu 70 miljoonan euron määräraha vuodelle 2023. ARA ottaa vastaan uusia hakemuksia, ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joita tarjoamme

 • Lämmitys- tai viilennysratkaisun suunnittelu
 • Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät sekä aurinkoenergian hyödyntäminen
 • Lämmöntalteenoton lisääminen
 • Jäähdytysjärjestelmät
 • Öljylämmityksestä luopuminen (siirryttäessä Tom Allen Seneran lämmitysratkaisuun)
 • Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen
Tarjoamme energiaratkaisuja kaikenkokoisiin rakennuksiin.
Chart cover

Lämmityskulut kuriin?

Omakotitalon tai taloyhtiön lämmityskustannuksia voi leikata huomattavasti energiaremontin avulla. Energia-avustus on merkittävä tuki hankkeeseen. Pyydä nyt maksuton kartoitus energiaremontista!

Pyydä tarjous

ARAn energia-avustus taloyhtiöön

Energiaremonttia suunnittelevan taloyhtiön kannattaa ehdottomasti hakea ARAn energia-avustusta. Avustus on merkittävä huojennus energiaremontin kustannuksiin.

Tom Allen Senera tarjoaa taloyhtiöille monipuolisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, jotka kuuluvat ARAn energia-avustuksen piiriin. Asiakkaamme halutessa voimme myös suositella pätevää E-lukulaskelmien laatijaa ARA-hakemuksen tekemistä varten. Tom Allen Senera ei kuitenkaan voi hakea ARA-avustusta asiakkaan puolesta. ARA tarjoaa neuvontaa hakemuksen laadintaan.

ARAn energia-avustukset ovat olleet taloyhtiöissä erittäin suosittuja. Energia-avustuksiin on myönnetty vuodelle 2023 yhteensä 70 miljoonan euron määräraha. Uusia hakemuksia voi edelleen lähettää ARAan, ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Milloin taloyhtiö voi saada ARAn energia-avustuksen?

Taloyhtiö voi saada ARAn energia-avustuksen, jos korjaushanke parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tarpeeksi paljon rakentamisajankohdan tasoon verrattuna.

Tavallisesti energia-avustuksen saamiseen vaaditaan, että kerrostalon E-luku on tavoitetilanteessa eli korjaushankkeen jälkeen 32 % parempi, rivitalon 36 %, ja pari- tai ketjutalon 44 % parempi kuin rakentamisajankohtana. Tällöin energia-avustusta voi saada 4 000 € asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Tavoitetason saavuttamisessa ovat avuksi myös kaikki rakentamisajankohdan jälkeen jo tehdyt korjaukset.

Jos rakennuksen lähtötaso on jo lähellä nollaenergiatasoa, avustuksen saamiseen tarvitaan kerrostalossa 15 %, ja rivi- ja ketjutaloissa 20 % parannus E-lukuun. Myös tällöin energia-avustuksen enimmäismäärä on 4 000 € asuntoa kohti tai 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Suurimman mahdollisen, 6 000 € asuntokohtaisen avustuksen voi saada silloin, kun korjaushankkeen seurauksena rakennuksesta tulee lähes nollaenergiatasoinen.

Talon E-lukua korjaushankkeen jälkeen verrataan rakentamisajankohdan E-lukuun, joten myös aiemmin tehdyt korjaukset auttavat energia-avustuksen saamisessa.

Taloyhtiön energia-avustukseen vaadittava energiatehokkuuden parantuminen

Mitä tarkoitetaan hyväksyttävillä kustannuksilla?

ARA on määritellyt, että eri toimenpiteiden kustannuksista erilaiset prosenttiosuudet ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Esimerkiksi lämpöpumppulaitteiston asentamisen kustannuksista ARA katsoo hyväksyttäviksi 50 %, kun taas suunnittelukustannuksista 100 % on hyväksyttäviä. Hyväksyttävistä kustannuksista taas voi saada energia-avustusta enimmillään 50 %.

Näin esimerkiksi taloyhtiön maalämpöurakasta, johon sisältyy suunnittelutyötä, voi saada energia-avustusta lämpöpumppulaitteiston asentamisen osalta 50 % viidestäkymmenestä prosentista eli kaikkiaan 25 % kustannuksista, kun taas suunnittelutyön osalta voi saada avustusta 50 % kaikista kustannuksista. Suunnittelutyön kustannusten osuus urakasta on kuitenkin melko pieni, joten taloyhtiön maalämpöurakasta saatavan energia-avustuksen suuruus tulee todennäköisesti olemaan kaikkiaan lähellä 25 % urakan koko hinnasta.

Kaikki ARAn hyväksymät toimenpiteet prosenttiosuuksineen löytyvät ARAn sivustolta.

Eri toimenpiteiden hyväksyttävät kustannukset ovat erilaiset.

ARA katsoo eri prosenttiosuuden erilaisten toimenpiteiden kustannuksista hyväksyttäviksi. Hyväksyttävistä kustannuksista myönnetään energia-avustusta 50 %.

Miten ARAn avustusta haetaan taloyhtiössä?

ARAn energia-avustuksen hakeminen taloyhtiössä etenee tavallisesti niin, että taloyhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle energiatehokkuutta parantavaan hankkeeseen ryhtymistä. Tätä varten hallitus on voinut hankkia suuntaa-antavan kustannusarvion eli budjettitarjouksen hankkeesta.

Hankkeen saatua kannatusta yhtiökokouksessa taloyhtiö hankkii urakasta tarjouksia ja tekee päätöksen urakoitsijasta sekä siitä, miten urakka rahoitetaan. ARAn avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan pöytäkirja siitä yhtiökokouksesta, jossa hankkeesta ja sen rahoituksesta tehdään lainvoimainen päätös.

 

Taloyhtiön hallitus esittää energiaremonttia yhtiökokoukselle. Kokouksesta, jossa hankkeesta ja rahoituksesta tehdään päätös, tarvitaan pöytäkirja ARAn energia-avustushakemuksen liitteeksi.

Yhtiökokous päättää energiaremonttiin ryhtymisestä.

Energia-avustusta hakee taloyhtiön asiamies, esimerkiksi isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja tai valtakirjalla valtuutettu muu henkilö. Hakemus tehdään ensisijaisesti ARAn verkkoasioinnissa. Blogistamme voit lukea espoolaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kertomuksen siitä, miten energia-avustushakemuksen tekeminen ARAn verkkoasiointipalvelussa käytännössä tapahtui.

Urakka voidaan käynnistää heti, kun avustushakemus liitteineen on tullut perille ARAan. ARA voi pyytää täydentämään hakemusta käsittelyaikana. Tavallisesti lisäselvitykseen annetaan kuukausi vastaamisaikaa, ja tämänkin jälkeen lisäaikaa voidaan myöntää. Kaikkien aiottujen toimenpiteiden on kuitenkin oltava hakemuksessa mukana jo alun perin.

Urakan valmistuttua ARAan toimitetaan vielä erillinen maksatushakemus.

Energia-avustuksen hakuprosessi taloyhtiössä

ARAn energia-avustuksen hakeminen taloyhtiössä

1. Taloyhtiön virallinen päätös energiatehokkuutta parantavasta hankkeesta ja sen rahoituksesta

2. Avustushakemus liitteineen ARAan

4. Työt voidaan aloittaa

5. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

6. Maksatushakemus ARAan töiden valmistuttua

Taloyhtiön avustus- ja maksatushakemusten liitteet

ARAn energia-avustushakemukseen tarvitaan liitteeksi taloyhtiön kaupparekisteriote, hankkeesta ja sen rahoituksesta päättäneen yhtiökokouksen pöytäkirja, sekä aiottujen toimenpiteiden selvitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot. Lisäksi tarvitaan laskelmat rakennuksen E-luvusta sekä sen rakentamisajankohdalta että aiottujen toimenpiteiden jälkeen. Pätevän E-lukulaskelmien tekijän löydät yrityksemme kautta tai ARAn Energiatodistusrekisteristä.

Urakan valmistuttua ARan toimitetaan maksatushakemus. Sen liitteeksi tarvitaan energiatodistus, josta selviää rakennuksen energiatehokkuuden parantumisen taso. Lisäksi tarvitaan selvitys toteutuneista kustannuksista sekä korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat.

Maksun hakeminen tapahtuu lomakkeella, joka luodaan ARAn palveluun automaattisesti sen jälkeen, kun avustus on myönnetty hakijalle. Myönteinen päätös on voimassa päätösvuoden jälkeen vielä kahden seuraavan kalenterivuoden ajan. Maksatushakemus on kuitenkin jätettävä viimeistään 31.10. mennessä päätöksen viimeisenä voimassaolovuotena.

Taloyhtiön hakemuksiin tarvittavat liitteet

Energia-avustushakemuksen liitteet

 • Kaupparekisteriote
 • Lainvoimainen päätös hankkeesta ja sen rahoituksesta 
 • E-lukulaskelma rakennuksen rakentamisajankohtana
 • E-lukulaskelma hankkeen vaikutukset mukaan lukien
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä

Maksatushakemuksen liitteet

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
Energia-avustuksen saamiseen tarvitaan kaksi hakemusta liitteineen.
maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Hanke: Öljylämmityksestä luopuminen taloyhtiössä

Rivi- tai kerrostalon öljylämmityksestä luopumiseen kannattaa aina hakea ARAn energia-avustusta. Öljystä vähäpäästöisempään ja energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon siirtyminen parantaa erittäin todennäköisesti rakennuksen E-lukua energia-avustuksen ehtojen mukaiseksi. 

Öljylämmityksestä luopumisen kustannukset katsotaan kokonaan hyväksyttäviksi, joten energia-avustusta voi saada 4 000 euroa asuntoa kohti tai 50 % koko hankkeen kustannuksista.

Rivitalon öljylämmitys maalämpöön

Esimerkkilaskelma: Rivitalo öljystä ilma-vesilämpöön

 • Kohde: Rivitalo, 452 m², 7 asuntoa
 • Rakennettu: 1970-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy (vesikiertoiset patterit)
 • E-luku rakentamisajankohtana: 375
 • Energia-avustuksen vaatima E-luku: 240
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen ilma-vesilämpöön
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 160
 • Avustuspotentiaali: 4 000 € / asunto (yht. 28 000 €) tai max. 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista

Hanke: Kaukolämpötalon energiaremontti

Kaukolämpötalossa energia-avustuksen ehtojen täyttyminen riippuu suurelta osin siitä, onko kaukolämpö rakennuksen alkuperäinen lämmitysmuoto vai ei. ARAn energia-avustukseen vaaditun E-luvun parantumisen lähtökohta on talon rakennusajankohdan lämmitysmuoto.

Jos kaukolämpö on rivi- tai kerrostalon alkuperäinen lämmitysmuoto, vaaditaan tavallisesti useampia korjaushankkeita, jotta energia-avustuksen kriteerit täyttyvät. Voi olla tarpeen esimerkiksi uusia ikkunat ja ovet, asentaa lämmön talteenotto poistoilmasta sekä vaihtaa lämmitysmuoto maalämpöön. Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös pelkästään maalämmöllä, mutta energia-avustuksen saamiseen tarvitaan tällöin todennäköisesti aurinkosähkön hyödyntämistä koko rakennuksen sähköntuotannossa, maalämpöpumpun sähkönkulutus mukaan lukien.

Mikäli kaukolämpötalossa on vaihdettu lämmitysmuotoa jo kertaalleen, esimerkiksi alkuperäisestä öljylämmityksestä kaukolämpöön, energia-avustus on mahdollista saada huomattavasti vähemmillä toimenpiteillä, kuten pelkällä maalämmön asentamisella.

AdobeStock_141384264 web2

Esimerkkilaskelma: Kaukolämpökerrostalon energiaremontti

 • Kohde: Kerrostalo, 2 220 m², 28 asuntoa
 • Rakennettu: 1980-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Kaukolämpö (koneellinen ilmanvaihto)
 • E-luku rakentamisajankohtana: 141
 • Energia-avustuksen vaatima E-luku: 95
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön, aurinkosähkön maksimaalinen hyödyntäminen
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 94
 • Avustuspotentiaali: 4 000 € / asunto (yht. 112 000 €) tai max. 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista
plt cover

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus omakotitaloon

Suunnittelemme ja urakoimme omakotitaloihin maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät, joihin on mahdollista saada ARAn energia-avustus. Tom Allen Senera ei voi hakea ARAn avustusta asiakkaan puolesta, mutta haluttaessa suosittelemme asiakkaallemme pätevää E-lukulaskelmien laatijaa. Lisäksi ARA tarjoaa neuvontaa hakemuksen laadintaan. Tutustu ARAn ohjeisiin tästä. Oman infolehtisemme ARAn energia-avustuksen hakemisesta omakotitalossa voit ladata tästä.

ARAn energia-avustus on ollut suosittu, ja avustukselle on myönnetty vuosille 2023-2026 määrärahaa 70 miljoonaa euroa. Uusia hakemuksia voi lähettää, ja ne käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat.

Milloin omakotitaloon voi saada ARAn energia-avustuksen?

Omakotitalossa energia-avustuksen suuruus on 4 000 euroa tai enintään 50 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista, kun talon energiatehokkuus paranee vähintään 44 % rakentamisajankohdan tasosta. Tällainen energiatehokkuuden parantuminen saavutetaan varsin helposti esimerkiksi vaihtamalla sähkölämmitys, öljy tai maakaasu malämpöön. Tavoitetason saavuttamisessa auttavat kaikki  energiatehokkuutta parantavat korjaukset, jotka taloon on jo tehty rakentamisajankohdan jälkeen.

Mikäli energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle, 6 000 euron avustussumma on mahdollinen. Talossa, joka on jo lähes nollaenergiatasoinen, 4 000 euron avustussumman saamiseen riittää jo 20 % parannus energiatehokkuudessa.

Sähkö-, öljy- tai maakaasulämmityksen vaihtaminen esimerkiksi maalämpöön riittää lähes varmasti ARAn energia-avustuksen edellytysten täyttämiseen.

Energia-avustus tukee omakotitalojen energiaremontteja.

Miten omakotitalon energia-avustusta haetaan?

Omakotitalon energia-avustushakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä sekä E-lukulaskelmat, joista ilmenee sekä talon energiatehokkuus sen rakentamisajankohtana että myöhempien korjausten vaikutus E-lukuun. Laadimme asiakkaallemme energiaremontin suunnitelman ja kustannusarvion, ja E-lukulaskelmat laatii haluttaessa yhteistyökumppanimme Eco EnergiaTeho.

Hakemus liitteineen jätetään ensisijaisesti ARAn verkkoasioinnissa. Kirjaudu verkkoasiointiin henkilöasiakkaana vahvalla tunnistautumisella, esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Työt voidaan aloittaa vasta, kun hakemus on perillä ARAssa. Kesken urakan ei ole mahdollista lisätä hakemukseen enää uusia toimenpiteitä, kuten esim. maalämpöön siirtymisen lisäksi aurinkopaneelien asentamista. Avustuksen myöntämisen jälkeen tulee lähettää ARAlle vielä maksatushakemus liitteineen, minkä jälkeen avustus voidaan maksaa hakijalle.

Hakemusten liitteet

Omakotitalon hakemuksiin tarvittavat liitteet

Energia-avustushakemuksen liitteet:

 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana 
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä

Maksatushakemuksen liitteet:

 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantumisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat
Chart cover

Kiinnostunut maalämmöstä tai ilma-vesilämmöstä?

Pyydä meiltä tarjous maalämpö- tai ilma-vesilämpöjärjestelmään, jolla säästät luontoa ja lämmityskustannuksia. ARAn energia-avustus tukee nyt lämmitysremonttia.

Pyydä tarjous

Hanke: Sähkölämmityksestä maalämpöön omakotitalossa

Varaavan tai suoran sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön parantaa talon energiatehokkuutta lähes poikkeuksetta niin paljon, että energia-avustus myönnetään. Kun talossa on ennestään vesikiertoinen patteriverkosto tai vesikiertoinen lattialämmitys, niitä voidaan yleensä käyttää myös maalämmön yhteydessä.

Jos talossa on sähköpatterit tai sähkölattialämmitys, vesikiertoisen lämmönjaon asentamisesta voi saada kotitalousvähennystä sen lisäksi, että itse lämmitysmuodon vaihtamiseen haetaan ARAn energia-avustusta.

Sähkölämmityksestä maalämpöön

Esimerkkilaskelma: Omakotitalo sähkölämmityksestä maalämpöön

 • Pinta-ala: 176 m²
 • Rakennettu: 2000-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Vesikiertoinen sähkölämmitys
 • E-luku rakentamisajankohtana: 182
 • Korjaukset rakentamisen jälkeen: Ilmalämpöpumpun asennus
 • E-luku korjausten jälkeen: 159
 • E-lukuvaatimus energia-avustukseen: Tämänkokoisessa talossa E-luku 110 katsotaan "lähes nollaenergiatasoksi"
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 99
 • Avustuspotentiaali: 6 000 € (lähes nollaenergiataso) tai max. 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista

Hanke: Öljy- tai maakaasulämmityksestä maalämpöön omakotitalossa

Vaihdettaessa öljystä tai maakaasusta maalämpöön energiatehokkuus parantuu huomattavasti, jolloin myös energia-avustuksen kriteerit useimmiten täyttyvät. Öljylämmityksestä luopumisen kustannukset katsotaan kokonaan hyväksyttäviksi, joten avustusta voi saada 50 % koko hankkeen kustannuksista silloin, kun ratkaisulla saavutetaan riittävä energiatehokkuuden taso. Avustussumma on kuitenkin enintään 4 000 €, tai 6 000 €, jos saavutetaan lähes nollaenergiataso.

ARA:n energia-avustuksen vaihtoehtona on ELY-keskuksen avustus omakotitalon öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Näiden avustusten sijaan voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä.

Öljystä maalämpöön

Esimerkkilaskelma: Omakotitalo öljystä maalämpöön

 • Pinta-ala: 300 m² 
 • Rakennettu: 1960-70-luvulla
 • Lämmitysmuoto: Öljy 
 • E-luku rakentamisajankohtana: 384
 • Korjaukset rakentamisen jälkeen: yläpohjan lisäeristys, yläkerran ulkoseinät, ikkunoiden vaihto 
 • E-luku korjausten jälkeen: 308
 • E-lukuvaatimus energia-avustukseen: 215 tai alle
 • Energiatehokkuuden parantamisen toimenpide: Siirtyminen maalämpöön 
 • E-luku toimenpiteen jälkeen: 128
 • Avustuspotentiaali:  4 000 € tai max. 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista

ARAn energia-avustus vai jokin muu avustus?

Omakotitalon energiaremonttiin voi hyödyntää joko ARAn energia-avustusta, kotitalousvähennystä tai ELY-keskuksen avustusta öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseen. Koska nämä ovat keskenään vaihtoehtoisia avustuksia, kannattaa verrata, mikä näistä olisi itselle paras vaihtoehto. Iäkkäälle tai vammaiselle henkilölle lisävaihtoehtona on ARAn korjausavustus.

Kun energiatehokkuutta parannetaan luopumalla sähkölämmityksestä, vaihtoehtoina ovat ARAn energia-avustus ja kotitalousvähennys. ARAn avustus on tavallisesti 4 000 euron suuruinen, lähes nollaenergiatasolle päästäessä 6 000 euroa. ARAn avustuksen hakemiseen on teetettävä E-lukulaskelmat. Sähkölämmityksestä luopuminen täyttää yleensä ARAn avustusehdot helposti.

Kotitalousvähennystä puolestaan sähkölämmityksestä luopuja voi saada enintään 2 250 euroa talouden veronmaksajaa kohti. Suurehkossa, työvoittoisessa urakassa ja kahden veronmaksajan taloudessa kotitalousvähennys voi olla parempi etu kuin ARAn avustus. Kannattaa kuitenkin huomioida, että suorasähkötalossa, johon on rakennettava vesikiertoinen lämmönjako maalämpöön tai ilma-vesilämpöön siirtymistä varten, voi hakea sekä ARAn energia-avustusta lämpöpumppuasennukseen että kotitalousvähennystä patteriverkoston tai lattialämmityksen rakentamiseen. Nämä avustukset yhdessä voivat olla paras vaihtoehto suorasähkötalon energiaremontin tueksi. Lue lisää kotitalousvähennyksestä täältä.

Omakotitalon energiaremonttiin on monta avustusvaihtoehtoa: ARAn energia-avustus, kotitalousvähennys, ELY-keskuksen avustus, tai ARAn korjausavustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille.

Omakotitaloon on saatavana useita avustuksia.

Kun energiaremontissa luovutaan öljy- tai maakaasulämmityksestä, eikä tavoitteena ole lähes nollaenergiataso, ELYn 4 000 euron avustus on usein järkevin vaihtoehto. Sen hakemista varten ei tarvitse teettää E-lukulaskelmia. Toisaalta öljystä luopumiseen on saatavana korotettu kotitalousvähennys, mikä tarkoittaa jopa 3 500 euroa veronmaksajaa kohti. Jos urakka on isohko ja sisältää paljon työtä, taloudessa on kaksi veronmaksajaa ja kotitalousvähennystä ei haluta käyttää mihinkään muuhun, voi olla järkevintä hyödyntää kotitalousvähennys.

Yli 65-vuotiaiden ja vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa kannattaa tutustua ARAn korjausavustukseen iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Iäkkäille ja vammaisille henkilöille myönnetään korjausavustusta lämmitysremonttiin silloin, kun lämmitysjärjestelmä on viallinen tai käyttöikänsä päässä, tai esimerkiksi puulämmityksen ylläpito on hakijalle liian raskasta.

ARAn avustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille

ARA myöntää korjausavustusta iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden lämmitysremontteihin, kun lämmitys on käyttöikänsä päässä tai sen ylläpito on henkilölle liian raskasta.

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustuksen hakemiseen ei tarvita rakennuksen E-lukulaskelmia, koska avustuksen perusteena ei ole energiatehokkuuden parantuminen. Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Jos hakija on itse tai hänen ruokakuntaansa kuuluu sotaveteraani tai veteraanin leski, avustussumma on enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Maalämpöopas lämmityksen vaihtajalle

Omakotitalon lämmityksen vaihtajan maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin vaiheista.

Lataa ilmainen opas

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Energia-avustusta myönnetään myös ARA-yhteisöille. ARA-yhteisöllä tarkoitetaan valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa. Energia-avustuksen yhteydessä tulee hakea myös korkotukilainaa korjaushankkeeseen, ja avustushakemukseen tulee liittää korkotukilainahakemus liitteineen.

ARA-yhteisölle voidaan myöntää ARAn energia-avustus, jos toimenpide parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tarpeeksi verrattuna rakentamisajankohdan tasoon. Kerrostalon E-luvun on parannuttava toimenpiteen avulla 32 %, rivitalon 36 %, ja ketju- tai paritalon 44 %. Näiden edellytysten täyttyessä energia-avustusta voi saada 4 000 € asuntoa kohti, kuitenkin enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Rakennuksessa, jonka lähtötaso on jo lähellä nollaenergiatasoa, vaaditaan kerrostalossa 15 %, ja ketju- ja rivitaloissa 20 % parannus E-lukuun. Tällöinkin energia-avustusta voi saada 4 000 € asuntoa kohti tai 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Energia-avustusta voi saada 6 000 € asuntoa kohti silloin, kun toimenpiteen ansiosta rakennuksen energiatehokkuus kohenee lähes nollaenergiatasolle.

Hakuprosessi ARA-yhteisössä

1. Päätös energiatehokkuuden parantamisesta

2. Korjaushankkeen suunnitelma ja kustannusarvio

3. Avustushakemus liitteineen (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

4. Avustuksen mahdollinen myöntäminen 

5. Maksatushakemus (tarkista vaadittavat liitteet rakennustyypin mukaan)

Energia-avustuksen hakuprosessi ARA-yhteisöissä

ARA-yhteisön hakemuksiin tarvittavat liitteet

Energia-avustushakemuksen liitteet

 • Korkotukilainahakemus liitteineen
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohtana
 • E-lukulaskelma rakentamisajankohdan jälkeisistä korjauksista ja niiden vaikutuksesta
 • Selvitys, suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä

Maksatushakemuksen liitteet

 • Korkotukilainahakemus liitteineen
 • Energiatodistus (energiatehokkuuden parantamisen taso)
 • Selvitys toteutuneista kustannuksista
 • Korjaushankkeen toteuttajien allekirjoitetut suunnitelmat