Maalämpö kerrostaloon

Pyydä tarjous

Mikä lämmitysmuoto kerrostaloon?

Fossiilisten polttoaineiden hintakehitys on ollut nousujohteinen koko 2000-luvun, mikä näkyy perinteisten lämmitysmenetelmien kustannusten kasvamisena. Ympäristöystävällinen ja pitkälti omavarainen maalämpö kasvattaakin jatkuvasti suosiotaan.

Maalämpö soveltuu hyvin kerrostalon lämmitysmuodoksi. Kun kerrostalossa on huippuimureilla toteutettu ilmanvaihto, voidaan maalämpöön yhdistää lisäksi poistoilman lämmön talteenotto. Maalämmön avulla voidaan tyypillisessä kerrostalossa säästää noin 60–70 % ostoenergiasta, yhdistettynä poistoilman lämmön talteenottoon vielä enemmän. Lue maalämmöstä ja poistoilman lämmön talteenotosta kerrostalossa aiheesta kertovalta sivullamme.

Poistoilman lämmön lisäksi myös jäteveden lämpö voidaan ottaa talteen. Lue lisää lämmön talteenoton vaihtoehdoista sivuilta Lämmön talteenotto ja Jäteveden lämmön talteenotto.

Video: Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö on taloudellinen ja ekologinen lämmitysmuoto. Katso animaatio maalämmön toiminnasta kerrostalossa.

Maalämpöopas kiinteistöille

Maalämpöopas kiinteistöille

Suuremmille kiinteistöille suunnattu maalämpöopas antaa hyödyllistä tietoa maalämmöstä ja maalämpöprojektin kulusta.

Lataa ilmainen opas

Maalämpö on kerrostalossa kaikista lämmitysmuodoista edullisin. Lisää säästöjä tuo se, että kerrostalossa maalämpöön voidaan yhdistää energiataloudellinen lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmä. Kerrostalossa lämpimän käyttöveden kulutus on suuri, joten on tärkeää lämmittää käyttövesi mahdollisimman energiatehokkaasti. Maalämpökerrostaloa voi myös viilentää kesäaikaan edullisesti ja ekologisesti, kun maalämpöjärjestelmään yhdistetään viilennys maaviileällä.

Video: Maaviileäjäähdytys

Kerrostalojen sisäilmaa voidaan jäähdyttää taloudellisesti maaviileän avulla. Katso animaatiosta, miten  maaviileä toimii.

Maalämmön tuottamat säästöt lämmityskustannuksissa ovat tavallisesti merkittävästi suuremmat kuin lämmitysjärjestelmän vaihtoa varten otetun lainan korot ja lyhennykset, joten maalämpö tuottaa taloyhtiölle välittömästi positiivista kassavirtaa. Investointi maalämpöjärjestelmään näkyy myös asuntojen arvon nousuna. Asuntomarkkinoilla maalämpökerrostalon asunnot ovat etulyöntiasemassa.

Koska olemassa oleva patteriverkosto voidaan lähes aina yhdistää maalämpöjärjestelmään, maalämpö on vanhaan kerrostaloon vaivaton ratkaisu. Kerrostalossa patteriverkoston lämpötilaksi riittää lähes poikkeuksetta kovillakin pakkasilla alle +65 astetta, jolloin maalämpö riittää koko rakennuksen lämmitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

Maalämmön asentaminen kerrostaloon

Kerrostalon lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön alkaa mitoituslaskelman tekemisellä. Asiantuntija perehtyy useamman vuoden ajalta tietoihin siitä, paljonko talo on kuluttanut lämmitysenergiaa, ja mitoittaa maalämpöjärjestelmän sen perusteella. Mitoituslaskelmassa määritetään lämpökaivojen lukumäärä ja niiden syvyys, ja millaiset maalämpöpumput järjestelmään asennetaan. Jos taloon asennetaan myös poistoilman lämmön talteenotto, mitoituksessa määritellään, kuinka monta ja minkä tyyppisiä lämmöntalteenottoyksiköitä tarvitaan. Kun mitoituslaskelmat ovat valmiit, tehdään suunnitelma lämmönkeruujärjestelmän toteuttamisesta.

Mitoituksen perusteella taloyhtiölle tehdään tarjous maalämpöjärjestelmästä. Kun tarjous on hyväksytty, haetaan lämpökaivojen poraamiselle kunnan rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. Joissain kunnissa toimenpidelupa tarvitaan myös lämmöntalteenottoyksiköille, jos ne sijoitetaan katolle. Yrityksemme hakee toimenpideluvat asiakkaan puolesta.

Maalämpöön siirtymisen ensimmäinen askel on huolellinen mitoitus, jonka perusteella järjestelmästä tehdään tarjous. Toimenpideluvan saamisen jälkeen energiakaivot voidaan porata ja laitteisto asentaa.

Mikä lämmitys kerrostaloon?

Energiakaivojen poraaminen voidaan aloittaa, kun toimenpideluvat ovat kunnossa. Kerrostalojen tontit ovat yleensä pieniä, mikä oli menneinä vuosina haaste asennettaessa maalämpöä kerrostaloon. Pienelle tontille oli vaikeaa saada mahtumaan niin monta porakaivoa, että kerrostalon vaatima lämmitysenergian tarve voitiin kattaa niillä. Viime vuosina porauskaluston tekniikka on kuitenkin kehittynyt niin paljon, että jopa 400 metriä syvien lämpökaivojen poraaminen on mahdollista. Näin syviä energiakaivoja tarvitaan luonnollisesti vähemmän kuin aiempia n. 200 metrin lämpökaivoja, ja tavallisesti niitä mahtuu riittävä määrä kerrostalon pihaan tarvittavalle etäisyydelle toisistaan.

Myös maalämpöpumppujen tekniikka on kehittynyt, ja kallioperästä kerätty lämpö voidaan hyödyntää niiden avulla entistä paremmin. Porakaivojen lukumäärää voidaan vähentää huomattavasti myös poistoilman lämmön talteenoton avulla, jos kerrostalossa on huippuimureilla toimiva ilmanvaihto. Näitä menetelmiä hyödyntäen maalämpö voidaan asentaa kerrostaloon miltei aina.

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Poistoilman lämmön talteenotto-opas

Lue oppaastamme, miten poistoilman lämmön talteenottoa hyödynnetään kerrostalossa tai muussa kiinteistössä, ja kuinka laitteisto asennetaan.

Lataa ilmainen opas

Kerrostalojen lämpökaivot porataan tavallisesti syvemmiksi kuin pientalojen lämpökaivot. 250–400 metriä syvän lämpökaivon poraaminen kestää n. 1–2 päivää, joten jos porataan esimerkiksi viisi lämpökaivoa, porauksiin kuluu n. 1–2 viikkoa. Kaupunkialueella on erityisen tärkeää, että porauksesta syntyvä pöly sidotaan veteen ja johdetaan pölynsidontakonttiin, jossa kiviaines laskeutuu pohjalle. Jos porataan tiheästi asutulla alueella, voidaan myös käyttää separointikonttia, jossa kivipöly erotellaan vedestä vielä tarkemmin. Puhdistamisen jälkeen vesi voidaan pumpata sadevesiviemäriin.

Kun kerrostalon maalämpökaivot on porattu, niihin lasketaan lämmönkeruuputket, joissa on lämmönkeruunestettä. Energiakaivosta tuleva lämmönkeruuneste ohjataan lämmönjakohuoneeseen vaakaputkistoa pitkin, jota varten pihalle kaivetaan vaakakanaalit. Vaakakanaalien kaivuutyö kestää tavallisesti n. 1–2 viikkoa. Vaakalinjojen asentamisen jälkeen kanaalit täytetään ja tiivistetään, ja pinta viimeistellään alkuperäiseen tasoon. Pian asentamisen jälkiä pihalla ei enää huomaa. Kaikki talon ulkopuolella tehtävät työt kestävät yhteensä noin kuukauden, laajemmissa hankkeissa jopa 2–3 kuukautta.

Jos lämpökaivot porataan esimerkiksi parkkipaikalle, kaivot suojataan teräskansilla, jolloin pihalla voidaan ajaa myös kuorma-autolla. Teräskannet voidaan jättää näkyviin asfaltin pinnalle, mutta koska lämpökaivoja ei tarvitse huoltaa, kannet voidaan jättää myös asfaltin alle. Tämä on turvallisempi vaihtoehto, koska jos pihalla aurataan lunta, lumiauran terä voi tarttua teräskannen reunaan, ja kansi voi irrota. Nurmialueella lämpökaivo peitetään noin 20 cm maakerroksella, joten kaivot eivät jää nurmialueella lainkaan näkyviin, ja nurmikkoa voi ajaa samalla tavoin kuin aiemminkin. Talon sokkeliin kiinnitetään lämpökaivojen merkiksi pienet tunnistekilvet, joihin merkitään kunkin lämpökaivon sijainti. Lämpökaivot eivät vaikuta kerrostalon pihan käyttöön.

Lämpökaivon poraus kestää yhdestä kahteen päivään.

Yhden energiakaivon poraaminen kestää n. 1–2 päivää. Valmiilta energiakaivoilta tuleva lämmönkeruuneste ohjataan kokoomakaivoon, ja sieltä vaakaputkistoa pitkin lämmönjakohuoneeseen.

Kun kerrostaloon asennetaan myös poistoilman lämmön talteenotto, rakennuksen katolle asennetaan lämmöntalteenottoyksiköt. Vanhat huippuimurit puretaan ja niiden tilalle asennetaan uudet huippuimurit, jotka on varustettu lämmön talteenotolla. Lämmönkeruuneste ohjataan lämmöntalteenottoyksikköön ja sieltä lämmönjakohuoneeseen putkia pitkin, jotka yleensä kulkevat talon ulkoseinällä. Putket näyttävät samalta kuin rakennuksen sadevesien syöksytorvet, joten ne sopivat rakennuksen julkisivuun hyvin, eivätkä muuta rakennuksen ulkonäköä. Joskus putkisto asennetaan porraskäytävään.

Kun lämmönkeruujärjestelmä on kokonaisuudessaan valmis, alkavat maalämpöjärjestelmän asennustyöt rakennuksen sisällä. Maalämpöjärjestelmä tarvitsee rakennuksen sisällä vähän enemmän tilaa kuin kaukolämmön vaihdinpaketti, mutta lähes aina lämmönjakohuoneesta ja sen ympäriltä järjestyy riittävästi tilaa maalämpöjärjestelmälle tai maalämpö- ja LTO-järjestelmän yhdistelmälle.

Video: Maalämpö, lämmön talteenotto ja energiakaivojen lataus kerrostalossa

Maalämmön ja lämmön talteenoton yhdistelmä on erinomainen kerrostalon lämmitysratkaisu. Katso animaatiosta, miten lämpöpumppujärjestelmä toimii!

Kerrostalossa käyttöveden tarve on suuri, ja on tärkeää välttää pitkiä lämpimän käyttöveden katkoksia. Siksi lämpimän käyttöveden varaajat asennetaan usein ensimmäisenä, jotta lämmintä vettä voi käyttää myös asennustöiden aikana. Kylmän veden katkoksia ei tavallisesti edes tule. Varaajien asentamisen jälkeen puretaan vanha lämmitysjärjestelmä, ja asennetaan muut maalämpöjärjestelmän osat, kuten maalämpöpumppu, puskurivaraaja, kalvopaisunta-astia ja kiertovesipumput. Asennustöiden kesto lämmönjakohuoneessa vaihtelee yhdestä kuuteen viikkoon sen mukaan, kuinka laaja järjestelmä on. Tavallisessa yhden kerrostalon kiinteistössä asennustyöt kestävät noin puolitoista viikkoa. 

Lämmönkeruujärjestelmän valmistuttua asennetaan maalämpölaitteisto rakennuksen sisälle. Tavallisesti asennustyö kestää yhdessä kerrostalossa noin puolitoista viikkoa. Laitteisto kannattaa kytkeä taloautomaatioon ja ottaa etävalvontaan ja -ohjaukseen.

Kerrostaloon asennettu maalämpölaitteisto

Kerrostalon maalämpöjärjestelmä tai maalämpö- ja LTO-järjestelmä on arvokas investointi. Jotta järjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sillä saavutettaisiin suurimmat säästöt, sitä kannattaa ohjata automaatiojärjestelmän avulla. Automaatiojärjestelmistä voit lukea lisää sivulta Automaatiojärjestelmät. Kun käytössä on taloautomaatio, maalämpöjärjestelmä voidaan ottaa myös etävalvontaan ja -ohjaukseen. Silloin mahdollisiin häiriöihin voidaan puuttua heti. Huollosta ja etävalvonnasta voit lukea lisää sivulta Huolto ja etävalvonta.

Kerrostalon maalämpö- tai maalämpö- ja LTO-järjestelmä on syytä huoltaa vuosittain. Kattavassa vuosihuollossa tarkastetaan ja puhdistetaan lämmönkeruun ja lämmönjaon hiukkassuodattimet. Myös poistoilman lämmöntalteenottoyksiköiden suodattimet vaihdetaan silloin, kun talossa on lämmön talteenotto. Maalämpöpumppujen kylmäainepiirien toiminta tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan kiertovesipumppujen toiminta ja kalvopaisunta-astioiden esipainearvot. Näin huolehditaan siitä, että järjestelmä toimii taloudellisesti ja luotettavasti.

Asiakkaidemme kokemuksia maalämmöstä kerrostalossa

Asiakkaidemme kokemuksia: Maalämpö kerrostalossa

Lue referenssikertomuksistamme, millaisia kokemuksia kerrostaloasiakkaillamme on maalämmöstä kerrostalojen lämmityksessä! Asiakkaidemme mukaan yhtiövastiketta on huomattavien säästöjen ansiosta voitu jopa laskea välittömästi.

Lue lisää