Maalämpö Porvoo

Pyydä tarjous

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin maalämpö- tai LTO-projekteistamme Porvoossa

Gisela-Andersson-s Gisela Andersson Isännöitsijä

Maakaasusta maalämpöön

Porvoon Urakoitsijantiellä sijaitsee laaja teollisuushallialue. Hallien omistaja, Porvoon Kruunu, päätti vaihtaa teollisuushallien lämmityksen kalliista maakaasusta maalämpöön. Isännöitsijän näkökulmasta laaja projekti sujui varsin huolettomasti: vain paperit piti allekirjoittaa.

Lue lisää

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Porvoossa

Porvoossa uutta maalämpökaivoa varten tarvitaan toimenpidelupa. Toimenpidelupaa haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. Jos lämpökaivo tai energiakaivo porataan uudisrakentamisen yhteydessä, käsitellään sen lupa rakennusluvan yhteydessä. Rakennusluvassa hakemuksen käsittely, liitteet sekä ohjeet ovat muuten samanlaiset kuin toimenpideluvan yhteydessä. Luvan maalämpökaivolle myöntää aina Porvoon rakennus- tai LVI-tarkastaja. Rakennusvalvonta pyytää lupaa varten myös ympäristönsuojelutoimiston lausunnon. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea toimenpideluvan asiakkaan puolesta valtakirjan nojalla. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Asemapiirustus*
 • Lainhuutotodistus tai muu selvitys hallintaoikeudesta (enintään 3 kk vanha)
 • Kiinteistörekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Porvoon asemakaava-alueella ote asemakaavasta sekä tonttikartta
 • Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterin karttaote (enintään 3 kk vanha)
 • Käyttöturvallisuustiedote lämmönkeruuputkistojen lämmönkeruunesteestä
 • Leikkauskuva lämpökaivosta, josta käy ilmi porareiän tiiviysmateriaali sekä tiiviyssyvyys
 • Naapurin kirjallinen suostumus, jos lämpökaivon sijainti on alle 7,5 metrin päässä kiinteistön rajasta
 • Valtakirja, jos toimenpideluvan hakija on muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija
 • Yhtiön tulee liittää hakemukseen kaupparekisteriote sekä hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjaote hanketta koskevasta päätöksestä

*Asemapiirustus tulee toimittaa rakennusvalvontaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Piirustuksesta on käytävä ilmi rakennukset ja putkijohdot. Lisäksi muut lämpökaivosta tai lämmönkeruuputkistosta vähintään 40 metrin säteellä sijaitsevat lämpökaivot ja talousvesikaivot tulee merkitä piirustukseen. Rakennusvalvonta suosittelee, että nämä merkitään näkyviin 100 metrin säteellä. Lisäksi asemapiirustuksesta tulee näkyä kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, joka sijaitsee vähintään 30 metrin säteellä lämpökaivoista. Suositus on, että kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä merkitään 50 metrin säteellä.

Rajoitukset Porvoossa

Vanha Porvoo on rauhoitettu muinaismuistolailla. Ilman muinaismuistolakiin perustuvaa Museoviraston lupaa on vanhan Porvoon alueella kaivaminen, peittäminen sekä muu tämän kaltainen toiminta kiellettyä. Tämä koskee myös lämpö- eli energiakaivojen poraamista sekä niihin kuuluvien putkistojen kaivuuta. Vanhassa Porvoossa on näin ollen haettava Museovirastolta lupaa ennen toimenpidelupahakemuksen jättämistä.

Mikäli maalämpöjärjestelmä aiotaan rakentaa pohjavesialueelle, tarvitaan aina vesilain mukainen lupa. Se haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI). Mikäli aluehallintovirasto myöntää luvan, tulee lisäksi hakea maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti toimenpidelupaa. Porvoon ympäristönsuojelutoimistosta saa tietoa pohjavesialueiden sijainnista Porvoossa.

Jos energiakaivoa suunnitellaan vedenottoon käytettäville pohjavesialueille, niiden suojavyöhykkeille tai niiden läheisyyteen, voidaan energiakaivolle antaa erityismääräyksiä. Toimenpidelupaa lämpökaivolle ei myönnetä lainkaan pilaantuneille maa-alueille.

Lämpökaivon eli energiakaivon suojaetäisyyksinä eri kohteista käytetään Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaan sivun 25 taulukon 1 mukaisia suojaetäisyyksiä.

Lämpökaivon minimisuojaetäisyydet:

 • Toinen energiakaivo 15 m
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m
 • Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
 • Tunnelit ja luolat 25 m; näiden etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti

Lupapäätöksen jälkeen

Lämpökaivon rakentaminen voi aiheuttaa vedenlaatumuutoksia lähistöllä sijaitseviin talousvesikaivoihin. Sen takia joissakin tapauksissa suositellaan, että lähellä porauspaikkaa sijaitsevasta käytössä olevasta talousvesikaivosta otetaan suppea kaivovesinäyte ennen maalämpökaivon poraustyön aloittamista.

Porvoon rakennusvalvonta tekee poraustöiden valmistuttua tontilla loppukatselmuksen, jossa tarkistetaan lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston toteutunut sijainti. Lisäksi tarkastetaan tai pyydetään lupaehdoissa määritellyt dokumentit, kuten porausraportti ja pöytäkirja lämmönsiirtoputkiston koeponnistuksesta.

Myönnetystä toimenpideluvasta huolimatta lämpökaivon eli energiakaivon rakennuttaja on aina vastuussa porauksesta mahdollisesti aiheutuneista haitoista pohjavesille, talousvesille sekä ympäristölle. Lisätietoja asiasta on saatavilla Porvoon LVI-tarkastajalta tai ympäristönsuojelusta.

Kohteemme Porvoossa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.