Maalämpö Turku

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kaupungissa Turku

Turussa toimenpidelupaa lämpökaivolle eli energiakaivolle haetaan pääsääntöisesti kirjallisena hakemuksena. Kaupungilla on käytössä myös sähköinen lupahakupalvelu, mutta se on suunnattu pääasiassa rakennusalan ammattilaisille. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea asiakkaan puolesta toimenpidelupaa sähköisesti valtakirjan nojalla. Tuolloin muuten pakollista käyntiä rakennusvalvonnassa ei tarvita. Kirjalliset hakemukset tulee Turussa viedä aina kansiossa rakennusvalvonnan sihteerille. 

Maalämpökaivon lupahakemuksen liitteeksi vaaditaan aina 2 kpl johtokarttoja, joihin on merkitty mittakaava, porakaivon halkaisija, syvyys, kaltevuus sekä porakaivon etäisyydet alla lueteltuihin kohteisiin. Johtokartta saa olla hakemusta jätettäessä enintään kuukauden vanha. Sen voi tilata joko tilauspalvelusta, sähköpostilla osoitteesta johtokarttapalvelu@turku.fi tai puhelimella numerosta 02 262 4508.

Turun kaupunki edellyttää seuraavia lämpökaivon vähimmäisetäisyyksiä eri kohteisiin:

  • Toinen energiakaivo 15 m
  • Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3 m
  • Kallioporakaivo 40 m
  • Rengaskaivo 20 m
  • Rakennus 3 m
  • Kiinteistön raja 7,5 m
  • Kadun reuna 2 m
  • Kiinteistökohtaiset kaikki jätevedet 30 m, harmaat vedet 20 m
  • Viemärit ja vesijohdot: omat putket 3 m, muut putket 5 m
  • Tunnelit ja luolat 25 m; etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti

Muut liitteet

Lämpökaivon toimenpidelupahakemukseen on liitettävä selvitys hankkeen pääsuunnittelijasta. Lähtökohtaisesti hakija voi itse toimia pääsuunnittelijana. Suuremmissa hankkeissa, kuten useamman lämpökaivon porauksissa, pääsuunnittelijana voi toimia esimerkiksi maalämpöurakoitsijan edustaja.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys rakennuspaikan hallinnasta. Tätä selvitystä ei kuitenkaan vaadita, mikäli rakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla ja vuokrasopimuksessa ei toisin mainita. Jos toimenpideluvan hakijana on taloyhtiö, tulee hakemukseen liittää selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta sekä hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi yhtiön päätös hakea toimenpidelupaa maalämmölle. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Hakemukseen edellytetään lisäksi naapurien lausunnot kaikilta rajanaapureilta sekä tien toisella puolella olevilta naapureilta. Mikäli lämpökaivo aiotaan porata lähemmäksi kuin 7,5 metrin päähän naapuritontin rajasta, tarvitaan naapurin kirjallinen suostumus.

Erityisvaatimukset

Jos kiinteistö sijaitsee kaupungin Turku keskustan ruutukaava-alueella tai alueella, jossa saattaa olla pilaantunutta maata, voi rakennusvalvonta edellyttää poikkeavaa menettelytapaa. Lisäksi erityisvaatimuksia voidaan asettaa kohteille, joihin on suunniteltu useamman lämpökaivon porausta. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, saatetaan edellyttää vesilain (587/2011) mukaista lupaa. Tämän luvan tarpeen arvioi Turun kaupungin ympäristöviranomainen. Energiakentän eli yli 10 energiakaivon poraaminen pohjavesialueelle vaatii aina vesilain mukaisen luvan. Tämä lupa haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lupapäätöksen jälkeen

Kun lupapäätös on saatu, tulee rakennusvalvonnan asiakaspalveluun toimittaa vastaavan työnjohtajan ja kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen KVV-työnjohtajan ilmoitukset. Vastaavana työnjohtajana voi toimia esimerkiksi porausurakoitsijan edustaja.

Lämpökaivon porauksen jälkeen hakijan tulee tilata rakennusvalvonnasta sijaintikatselmus, jonka yhteydessä luovutetaan tiedot porakaivosta esimerkiksi porausraportilla. Jos maalämpöjärjestelmä on valmistunut kokonaan sijaintikatselmusta tilattaessa, voidaan pyytää poraustietojen toimittamista suoraan rakennusvalvontaan loppukatselmusta varten. Loppukatselmuksessa tulee olla läsnä ainakin toimenpideluvan hakija, mikäli kyseessä on pientalo. Muissa tapauksissa myös KVV-työnjohtajan on oltava paikalla.

Kohteemme Turussa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2020. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.