Maalämpö Sipoo

Pyydä tarjous

Maalämmön toimenpideluvan hakeminen Sipoossa

Sipoo on siirtynyt maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahaussa Lupapisteen käyttöön. Hakemuksen voi kuitenkin jättää paperisena versiona kunnan rakennusvalvontaan, jos Lupapisteen käyttö ei ole mahdollista. Paperisen hakemuslomakkeen voi tilata Kuntalan asiakaspalvelusta. Uudisrakennuksen maalämpöjärjestelmän lupa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Tuolloin tulee ottaa huomioon samat maalämpöjärjestelmää koskevat ohjeet kuin toimenpidelupaa haettaessakin.

Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemuksesta tulee käydä ilmi kiinteistön tiedot eli kiinteistötunnus ja kiinteistön osoite. Hakemuksessa tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien tiedot ja allekirjoitukset. Jos hakijana on joku muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija, tarvitaan aina valtakirja, jossa ovat myös kiinteistön ja heidän omistajiensa tiedot sekä heidän allekirjoituksensa. Esimerkiksi Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija voi hakea toimenpidelupaa asiakkaan puolesta valtakirjan nojalla. Jos toimenpideluvan hakijana on yhtiö, hakemukseen liitetään hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjaote, josta selviää yhtiön päätös siirtyä maalämpöön. Yhtiön hakiessa toimenpidelupaa tarvitaan myös kaupparekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeus.

Toimenpidelupahakemuksessa selostetaan lyhyesti toimenpide, johon aiotaan ryhtyä. Hakemuksessa ilmoitetaan myös tiedot lämpökaivon syvyydestä tai lämmönkeruuputkiston pituudesta. Lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston rakentaminen edellyttää aina vastaavaa työnjohtajaa tai eristystöiden työnjohtajaa, joista tehdään erillinen hakemus toimenpidelupahakemuksen liitteenä.

Hakemuksessa annetaan selvitys rakennuksen sisällä tehtävistä toimenpiteistä. Sipoon kunta pyytää huomioimaan, että rakennuksen sisäiset muutostyöt saattavat edellyttää rakennusluvan hakemista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi selvitys poistettavasta lämmitysjärjestelmästä, esimerkiksi selvitys öljysäiliön käsittelystä.

Liitteeksi hakemukseen tarvitaan aina kiinteistön omistus- tai hallintatodistus, esimerkiksi lainhuutotodistus. Lisäksi tarvitaan kiinteistörekisterin karttaote sekä ote peruskartasta. Nämä voi tilata Kuntalan asiakaspalvelusta tai pyytää liittämään hakemukseen rakennusvalvonnassa.

Hakemukseen liitetään myös asemapiirros mittakaavassa 1:200 asemakaava-alueella tai 1:500 haja-asutusalueilla. Paperisissa hakemuksissa asemapiirros toimitetaan Sipoon rakennusvalvontaan kolmena kappaleena. Kansilehdelle merkitään kiinteistön ja maalämpöjärjestelmän suunnittelijan tiedot. Asemapiirrokseen merkitään lämpökaivon tai lämpökaivon tai maahan vaakatasoon sijoitettavan lämmönkeruupiirin sijainti sekä etäisyydet lähimpiin rakennuksiin ja tontin rajoihin.

Toimenpidelupahakemukseen liitetään selvitys naapureille tiedottamisesta. Naapurin kirjallinen suostumus tarvitaan, jos lämpökaivo tai lämmönkeruuputkisto aiotaan sijoittaa lähemmäksi kuin 10 metriä naapuritontin rajasta. Lämpökaivon etäisyyden naapuritontista tulee kuitenkin aina olla vähintään 5 metriä. Tutustu lisää maalämpöön täältä.

Lämpökaivon vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin

  • Naapurin raja 10 m (naapurin kirjallisella suostumuksella min. 5 m)
  • Katuraja 4 m
  • Yleisen alueen raja 6 m
  • Toinen lämpökaivo 20 m
  • Porakaivo 40 m
  • Rengaskaivo 20 m
  • Rakennus 3 m
  • Vesi- ja viemärijohto 5 m

Rajoituksia maalämmölle Sipoossa

Sipoon kunnan alueella lämpökaivoa ei saa sijoittaa pohjavesialueille, lähemmäksi kuin 500 metriä pohjavedenottamosta eikä alueille, joilla on maanalaisia rakenteita. Kielletyistä ja rajoitetuista alueista saa lisää tietoa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Kohteemme Sipoossa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.