Maalämpö Riihimäki

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kaupungissa Riihimäki

Riihimäellä maalämpökaivoa varten vaaditaan toimenpidelupa. Toimenpidelupa tarvitaan sekä uudisrakentamisessa että vaihdettaessa rakennuksen nykyinen lämmitysjärjestelmä maalämpöön. Uudiskohteissa lämpökaivon toimenpidelupa voidaan sisällyttää rakennuslupaan. Toimenpidelupahakemus täytetään ja lähetetään sähköisen lupapalvelun kautta liitteineen Riihimäen rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta pyytää toimenpidelupaa varten tyypillisesti myös ympäristönsuojelutoimiston lausunnon. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea Riihimäellä toimenpidelupaa asiakkaalle valtakirjan nojalla. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Asemapiirustus (2 kpl)*
 • Hakemuslomake: hakemuksessa tulee olla nimettynä maalämpösuunnittelija, jolla on riittävä kokemus ja koulutus
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta
 • Naapurien kuulemislomakkeet niiltä kiinteistönomistajilta, joiden tontin rajasta lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 metriä
 • Riihimäen kaupungin suostumus, kun lämpökaivon etäisyys on alle neljä metriä kadun tai yleisen alueen rajaan
 • Karttaote
 • Muut mahdolliset toimenpidelupaan liittyvät asiakirjat, kuten pöytäkirjaote ja valtakirja

* Asemapiirustus tulee toimittaa rakennusvalvontaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Asemapiirustukseen tulee merkitä lämpökaivon tai -kaivojen etäisyys tontin lähirajoista sekä sijainnin määrittävät sidontamitat tunnetusta pisteestä. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli energiakaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta. Lähikiinteistöjen talousvesikaivot on myös tarvittaessa esitettävä asemapiirustuksessa. Mikäli lämmönkeruussa käytetään lämpökaivon sijaan maapiiriä, tulee sen sijainti ja putkiston pituus olla määritettynä asemapiirustuksessa.

Rajoitukset kaupungissa Riihimäki

Ennen lämpökaivon poraamista tulee selvittää, sijaitseeko lämpökaivon suunniteltu porauspaikka pohjavesi- tai muulla erityisalueella. Tärkeällä pohjavesialueella lämpökaivon poraamiselle voidaan asettaa rajoituksia ja se edellyttää myös vesilain mukaisen luvan hakemista toimivaltaiselta viranomaiselta. Vedenottamoiden suoja-alueilla sekä niiden läheisyydessä lämpökaivojen poraaminen ei ole sallittua.

Lämpö- eli energiakaivon sijainnin ohella tulee huomioida lämpökaivon minimietäisyydet eri kohteisiin. Lämpökaivon etäisyyden tulee olla vähintään 7,5 metriä tontin rajasta. Naapurin kirjallisella suostumuksella voidaan kuitenkin porata lähemmäksi naapuritontin rajaa. Jos lämpökaivon poraus suoritetaan vinosti, suositellaan myös omistajanvaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista. Vinosti porattu lämpökaivo ei saa kuitenkaan ulottua kadun alle tai yleiselle alueelle.

Riihimäellä lämpökaivon eli energiakaivon suojaetäisyyksinä eri kohteisiin käytetään Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaassa määritettyjä suojaetäisyyksiä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Toinen lämpökaivo 15 m (kun poraus suoritetaan pystysuoraan)
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m (kun poraus suoritetaan pystysuoraan)
 • Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Katu ja yleisen alueen raja 4 m

Lupapäätöksen jälkeen

Poraustyön valmistuttua tontilla suoritetaan loppukatselmus. Loppukatselmus tilataan Riihimäen rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpideluvan voimassaoloaikana. Voimassaoloaika on kolme vuotta toimenpideluvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

Viimeistään loppukatselmuksessa on toimitettava viranomaiselle lämpökaivon tai maapiiriputkiston toteutusraportti. Toteutusraportissa tulee olla ainakin lämpökaivon tai maapiirin sijainti, jos se poikkeaa toimenpidehakemuksessa alun perin esitetystä. Tämän lisäksi raporttiin tulee liittää tiedot porausurakoitsijasta, lämpökaivon tai -kaivojen kokonaissyvyyksistä ja suunnista sekä maaporauksen pituus sekä asennetut suojausrakenteet. Tiedot energiakaivosta tai maapiiristä on liitettävä myös kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

Kohteemme Riihimäellä

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.