Maalämpö Riihimäki

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen kaupungissa riihimäki

Riihimäellä maalämpökaivoa varten vaaditaan toimenpidelupa. Toimenpidelupa tarvitaan sekä uudisrakentamisessa että saneeratessa rakennuksen nykyinen lämmitysjärjestelmä maalämpöön. Uudiskohteissa lämpökaivon toimenpidelupa voidaan sisällyttää erillisenä toimenpiteenä rakennuslupaan. Toimenpidelupahakemus täytetään ja lähetetään sähköisen lupapalvelun kautta liitteineen kaupungin Riihimäki rakennusvalvontaan. Luvan toimenpiteelle myöntää Riihimäen rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusvalvonta pyytää toimenpidelupaa varten tyypillisesti myös ympäristönsuojelutoimiston lausunnon. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea Riihimäellä toimenpidelupaa asiakkaalle valtakirjan nojalla.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Asemapiirustus (2 kpl)
 • Hakemuslomake: hakemuksessa tulee olla nimettynä maalämpösuunnittelija, jolla on riittävä kokemus ja koulutus
 • Selvitys rakennuspaikan omistus-/hallintaoikeudesta
 • Naapurien kuulemislomakkeet niiltä kiinteistönomistajilta, joiden tontin rajasta lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 metriä
 • Riihimäen kaupungin suostumus, kun lämpökaivon etäisyys on alle neljä metriä kadun tai yleisen alueen rajaan
 • Karttaote
 • Muut mahdolliset toimenpidelupaan liittyvät asiakirjat, kuten pöytäkirjaote ja valtakirja

Asemapiirustus tulee toimittaa rakennusvalvontaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200. Asemapiirustukseen tulee merkitä lämpökaivon tai -kaivojen etäisyys tontin lähirajoista sekä sijainnin määrittävät sidontamitat tunnetusta pisteestä. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli energiakaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta. Lähikiinteistöjen talousvesikaivot on myös tarvittaessa esitettävä asemapiirustuksessa. Mikäli lämmönkeruussa käytetään lämpökaivon sijaan maapiiriä, tulee sen sijainti ja putkiston pituus olla määritettynä asemapiirustuksessa. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Rajoitukset kaupungissa riihimäki

Ennen lämpökaivon poraamista tulee selvittää, sijaitseeko lämpökaivon suunniteltu porauspaikka pohjavesi- tai muulla erityisalueella. Tärkeällä pohjavesialueella lämpökaivon poraamiselle voidaan asettaa rajoituksia ja se edellyttää myös vesilain mukaisen luvan hakemista toimivaltaiselta viranomaiselta. Vedenottamoiden suoja-alueilla sekä niiden läheisyydessä lämpökaivojen poraaminen ei ole sallittua.

Lämpö- eli energiakaivon sijainnin ohella tulee huomioida lämpökaivon minimietäisyydet eri kohteisiin. Lämpökaivon etäisyyden tulee olla vähintään 15 metriä naapuritonttien rajoista. Naapurin kirjallisella suostumuksella voidaan kuitenkin porata lähemmäksi naapuritontin rajaa. Jos lämpökaivon poraus suoritetaan vinosti, suositellaan myös omistajanvaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista. Vinosti porattu lämpökaivo ei saa kuitenkaan ulottua kadun alle tai yleiselle alueelle.

Riihimäellä lämpökaivon eli energiakaivon suojaetäisyyksinä eri kohteisiin käytetään Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaassa määritettyjä suojaetäisyyksiä. 

 

Lämpökaivon minimisuojaetäisyydet

 • Toinen lämpökaivo 15 m (kun poraus suoritetaan pystysuoraan)
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m (kun poraus suoritetaan pystysuoraan)
 • Viemärit ja vesijohdot 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Kiinteistön katu- ja yleisen alueen raja 4 m

Lupapäätöksen jälkeen

Myönteisen toimenpideluvan saaminen edellyttää, että tontilla suoritetaan loppukatselmus. Loppukatselmus tilataan kaupungissa Riihimäki rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpideluvan voimassaoloaikana. Voimassaoloaika on kolme vuotta toimenpideluvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

Viimeistään loppukatselmuksessa on toimitettava lämpökaivon tai maapiiriputkiston toteutusraportti. Toteutusraportissa tulee olla ainakin lämpökaivon tai maapiirin sijainti, jos se poikkeaa toimenpidehakemuksessa alun perin esitetystä. Tämän lisäksi raporttiin tulee liittää tiedot porausurakoitsijasta, lämpökaivon tai -kaivojen kokonaissyvyyksistä ja suunnista sekä maaporauksen pituus sekä asennetut suojausrakenteet. Tiedot energiakaivosta tai maapiiristä on liitettävä myös kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

Tämä sisältö on päivitetty 17.3.2017 tietojen pohjalta. Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viesti osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi. Kiitos!

 

 

Hyödyllisiä linkkejä

Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Riihimäen kaupungin rakennusvalvonta

Ohjeita maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle

Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

 

 

 

Maalämpö- ja LTO-kohteemme Riihimäellä