Maalämpö Lahti

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Lahdessa

Lahdessa lämpökaivon eli energiakaivon toimenpidelupaa voi hakea joko perinteisesti paperihakemuksella tai kaupungin oman sähköisen lupahakujärjestelmän kautta. Lupa lämpökaivolle tarvitaan sekä lämmitysjärjestelmän maalämpöön vaihtamisen yhteydessä että uudisrakentamisessa. Uudisrakennuksissa lämpökaivon toimenpidelupaa haetaan rakennusluvan yhteydessä. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea toimenpideluvan vaivattomasti asiakkaan puolesta.

Lämpökaivon poraamisessa on huomioitava riittävät etäisyydet naapuritonttien rajoihin (minimietäisyys 10 m). On selvitettävä myös, onko kyseessä pohjavesialue. Pohjavesialueilla hyväksyntä maalämpöjärjestelmälle perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Tarkempia ohjeita maalämpökaivojen sijoittamisesta pohjavesialueille saat tästä linkistä. Vedenottamon läheisyydessä ja vedenottopisteiden suoja-alueilla ei ole yleensä mahdollista ottaa maalämpöä käyttöön. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Lämpökaivon toimenpidelupahakemuksessa (2 kpl, mikäli hakemus toimitetaan paperisena) tulee olla nimettynä pääsuunnittelija, jolla on riittävä kokemus ja koulutus alalta. Hakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta eli lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta. Liitteeksi tarvitaan myös selvitys lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumuksesta ja määrästä sekä asemapiirustus (2 kpl paperisissa hakemuksissa). Asemapiirustus laaditaan pohjakartan kopiolle ja sen nimiössä tulee olla pääsuunnittelijan allekirjoitus. Piirustuksesta tulee käydä ilmi porakaivon etäisyys lähimpiin rakennuksiin sekä tontin rajoihin. Mikäli kyseessä on vinoporaus, tulee porauksen suunta ja porauskulma ilmoittaa asemapiirustuksessa.

Tarvittaessa hakemukseen tulee liittää naapurien kirjalliset suostumukset, mikäli lämpökaivo aiotaan sijoittaa lähemmäksi kuin 10 metriä tontin rajasta. Hakuvaiheessa on aina selvitettävä maanalaisten johtojen ja kunnallistekniikan sijainnit tontilla ja liitettävä hakemukseen mahdolliset lausunnot näiden sijainneista.

Mikäli Tom Allen Seneran asiantuntijat suorittavat lupahaun, tarvitaan hakemukseen valtakirja, jossa on allekirjoitukset kaikilta kiinteistön omistajilta.

Lupapäätöksen jälkeen

Lämpökaivon toimenpideluvan myöntämisen jälkeen tulee vastaava työnjohtaja hyväksyttää Lahden rakennusvalvonnassa. Työnjohtajana voi toimia esimerkiksi hankkeen pääsuunnittelija tai porausyrityksen edustaja.

Lämpökaivon poraustyön valmistuttua tulee hakijan tilata mittausyksiköltä sijaintikatselmus, jossa varmistetaan energiakaivon sijainti ja syvyys. Vastaavan työnjohtajan tulee toimittaa rakennusvalvontaan tarkastusasiakirja, josta ilmenee, että työ on suoritettu suunnitelmien ja ehtojen mukaisesti. Samalla rakennusvalvontaan toimitetaan kopio porausraportista.

Kohteemme Lahdessa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.