Maalämpö Kotka

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Kotkassa

Maalämpö on maa- ja kallioperään sitoutunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa. Tämän energian hyödyntämiseksi porataan tyypillisesti lämpökaivo eli energiakaivo. Lämpökaivon poraaminen on Kotkassa luvanvaraista, minkä vuoksi maalämpöhanke vaatii rakennusvalvonnan myöntämän toimenpideluvan. Lämpökaivon toimenpidelupahakemus toimitetaan liitteineen Lupapiste-asiointipalvelussa. Lupapisteen käyttöön voit tutustua täällä. Jos lämpökaivoja suunnitellaan porattavaksi uudisrakentamisen yhteydessä, toimenpidelupa sisällytetään rakennuslupahakemukseen. Toimenpidelupaa voi hakea kiinteistön omistaja tai valtakirjalla tähän valtuutettu osapuoli. Tom Allen Seneran lupa-asiantuntijat voivat hakea lupaa lämpökaivolle asiakkaan puolesta valtakirjan nojalla.

Toimenpidelupahakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • Asemapiirros (3 kpl)*, johon on merkitty lämpökaivon paikka ja sen etäisyydet kiinteistön rajoista
 • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • Naapurin suostumus (tarvittaessa)
 • Väestörekisterikeskuksen RH1-lomake

*Asemapiirros toimitetaan Kotkan rakennusvalvontaan mittakaavassa 1:500 tai 1:1200. Asemapiirroksesta tulee selvitä tontin ja rakennusten mitat, lähikiinteistöjen talousvesikaivot ja putket, lämpökaivon porauskulma, jos lämpökaivoa ei porata pystysuoraan, sekä lämpökaivon etäisyys lähirajoista. Näiden lisäksi asemapiirustukseen merkitään lämpökaivosta vähintään 40 metrin säteellä sijaitsevat lämpökaivot ja talousvesikaivot. Asemapiirustuksesta tulee näkyä kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, jos se sijaitsee vähintään 30 metrin säteellä lämpökaivosta. Suositus on, että kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä merkitään kuitenkin 50 metrin säteellä.

Rajoitukset Kotkassa

Kotkassa lämpökaivolle eli energiakaivolle suoritetaan aina sijaintikatselmus ennen sen poraukseen oikeuttavan toimenpideluvan myöntämistä. Toimenpidelupa myönnetään, jos lämpökaivon poraukselle ei ole esteitä. Luvan saamisen esteenä voi olla esimerkiksi liian lyhyt etäisyys toiseen lämpökaivoon tai se, että porausalue sijaitsee pohjavesialueella. Mikäli esteitä ei ole, lämpökaivon poraamisessa noudatetaan Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaan sivulla 25 merkittyjä vähimmäisetäisyyksiä.

Lämpökaivon minimisuojaetäisyydet Kotkassa:

 • Toinen lämpökaivo 15 m
 • Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3 m
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m
 • Katualueen raja 4 m
 • Jätevedet ja puhdistamo 30 m
 • Harmaat vedet ja puhdistamo 20 m
 • Viemärit ja vesijohdot 5 m

Lupapäätöksen jälkeen

Lämpökaivon poraus- ja rakennustöiden valmistuttua Kotkan rakennusvalvonnan tarkastaja suorittaa töiden loppukatselmuksen. Loppukatselmus on suoritettava toimenpideluvan voimassaoloaikana. Loppukatselmuksessa varmistetaan, että lämpökaivon poraus- ja rakennustyöt vastaavat toimenpidelupahakemuksessa esitettyjä suunnitelmia ja ovat toimenpideluvassa määriteltyjen ehtojen mukaiset.

Kohteemme Kotkassa

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.