Maalämpö Kerava

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Keravalla

Maalämmön hyödyntämistä varten porataan tyypillisesti lämpökaivo eli energiakaivo. Lämpökaivon poraamista varten Keravalla edellytetään rakennusluvan hakemista Keravan rakennusvalvonnasta. Lupa haetaan pääsääntöisesti sähköisesti Lupapiste-asiointipalvelussa. Mikäli lupahakemus halutaan jättää kirjallisena versiona, se voidaan toimittaa liitteineen Keravan Palvelukeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaan yhteispalvelupisteeseen osoitteessa Kultasepänkatu 7.

Lämpökaivon porauslupaa voi hakea joko kiinteistön omistaja tai haltija tai valtakirjalla lupahakemuksen laatimiseen ja jättämiseen valtuutettu henkilö. Esimerkiksi Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija voi hakea vaivattomasti lupaa asiakkaan puolesta valtakirjan nojalla.

Keravalla lämpökaivon toimenpidelupahakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta, esim. lainhuutotodistus ja/tai kauppakirjan jäljennös
 • Kiinteistörekisteriote
 • Ote kokouspöytäkirjasta (yhteisöt, yhtiöt ja yritykset)
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija
 • Naapurin kirjallinen suostumus, kun lämpökaivon etäisyys alle 7,5 metriä tontin rajasta
 • Asemapiirustus (3 kpl)
 • Lämpökaivon leikkauskuva (2 kpl)

Rajoitukset Keravalla

Luvan hakijan on selvitettävä lämpökaivon porauksen suunnittelun yhteydessä rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä sijaitsevat maanalaiset johdot ja rakenteet. Rakentaminen johtojen ja putkistojen päälle ilman omistajan suostumusta on kielletty.

Keravalla on meriviemäritunneli Jaakkolan, Jäspilän ja Savion alueella. Mikäli lämpökaivoa  tai porakaivoa suunnitellaan vähintään 50 metrin etäisyydelle viemäritunnelista ulottuvalle vyöhykkeelle, on sen vaikutukset selvitettävä erikseen.

Lämpökaivoa porattaessa ei saa vahingoittaa maanalaisia kaukolämpö- vesi, viemäri- eikä muitakaan tunneleita, johtoja tai kaapeleita eikä kalliokatteista tilaa, kuten johtotunneleita, väestönsuojia tai pysäköintilaitoksia.

Vedenottamon suoja-alueilla ei myönnetä lupaa maalämpökaivolle eikä niillä saa paaluttaa perustuksia. Sellaisilla pohjavesialueilla, jotka sijaitsevat vedenottamon suoja-alueen ulkopuolella, voidaan lämpökaivojen poraaminen ja rakennusten perustusten paaluttaminen sallia tietyillä turvajärjestelyillä.

Jos maalämpökaivon poraamiselle ei ole erityis- tai pohjavesialueesta aiheutuvia rajoituksia, noudatetaan lämpökaivon poraamisessa Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaan sivulla 25 lueteltuja vähimmäisetäisyyksiä.

Lämpökaivojen välistä minimietäisyyttä voidaan pienentää, mikäli yksi tai useampi kaivoista porataan vinosti. Vinosti porattavien energiakaivojen lähtöpisteet voivat olla vierekkäin, jos kaivojen välinen kaltevuuskulma on riittävän suuri.

Lämpökaivon suositellut vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin Keravalla:

 • Toinen lämpökaivo 15 m
 • Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot 3 m
 • Kallioporakaivo 40 m
 • Rengaskaivo 20 m
 • Rakennus 3 m
 • Kiinteistön raja 7,5 m
 • Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamon purkupaikka: kaikki jätevedet 30 m, harmaat jätevedet 20 m
 • Viemärit ja vesijohdot: 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Tunnelit ja luolat 25 m (etäisyys selvitetään tapauskohtaisesti)

Maalämpöjärjestelmän valmistuttua

Maalämpöjärjestelmän valmistuttua suoritetaan tehdyn työn loppukatselmus. Maalämpöurakan vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen Keravan rakennusvalvontaviranomaiselta. Loppukatselmuksen jälkeen hankkeen pääsuunnittelijan sekä vastaavan työnjohtajan vastuu päättyy.

Loppukatselmuksessa tarkistetaan, että maalämpöjärjestelmä on tehty määräysten sekä hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti. Loppukatselmuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kaikki luvassa määritellyt ehdot on täytetty sekä hanketta koskeva työ on suoritettu valmiiksi.

Kohteemme Keravalla

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.