Maalämpö Järvenpää

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Järvenpäässä

Järvenpäässä lämpökaivon eli energiakaivon poraaminen vaatii rakennusvalvonnan luvan sekä silloin, kun lämmitysmuotoa vaihdetaan, että uudisrakentamisessa. Uudisrakennusten kohdalla lämpökaivon toimenpidelupa sisällytetään rakennuslupaan. Tom Allen Seneran koulutetut lupa-asiantuntijat voivat halutessasi tilata toimenpideluvan puolestasi. Järvenpäässä lämpökaivon toimenpidelupaa haetaan lupapisteen kautta.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • Karttaote ja omistusoikeusselvitys, jotka tilataan lupapisteen kautta
  • Valtakirja, jos hakijana on muu kuin tontin haltija
  • Pöytäkirjaote, jos hakijana on asunto-osakeyhtiö
  • Asemapiirroksen yhteyteen tarvitaan naapurin suostumus, jos energiakaivo porataan alle 7,5 m:n päähän tontin rajasta. Asemapiirrokseen merkitään porakaivon etäisyys tontin rajoista ja lämpökaivon porauskulma, mikäli se ei ole pystysuora. Myös lähikiinteistöjen talousvesikaivojen paikat merkitään asemapiirrokseen.
  • Maalämpöjärjestelmän liitelomake

Rajoitukset

Järvenpäässä maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueilla on kiellettyä. Vedenottamon suoja-alueilla tai sen lähettyvillä maalämmön asentamiseen on myös rajoitteita. Tietoa Järvenpään pohjavesialueista löydät täältä. Kaikkialla lämmönkeruuaineena tulee käyttää ympäristölle mahdollisimman haitatonta ainetta, kuten etanolin ja veden sekoitusta.

Järvenpään kaupunki- ja asemakaava-alueilla energiakaivo on useimmiten ainoa vaihtoehto lämmönkeruulle, sillä maapiiriin vaatima tila on noin 1000–2000 m². Lämmönkeruuputkiston päälle ei saa rakentaa eikä sitä voi asentaa alueelle, jota aurataan talvisin. Toimenpideluvan hakijan on selvitettävä mahdollisten maanalaisten johtojen, luolien tai teknisten järjestelmien sijainti tontilla.

Kun lämmönkeruuputkisto aiotaan asentaa vesistöön, vaaditaan vesialueen omistajan lupa ja lisäksi siitä tulee tehdä vesirakennusilmoitus Uudenmaan ELY-keskukselle. Ilmoituksen pohjalta ELY antaa lausunnon, tarvitaanko myös aluehallintoviraston lupa.

Energiakaivon suositellut minimietäisyydet hakija voi tarkistaa Energiakaivo-oppaan sivulta 25.

Naapurin suostumuksella lämpökaivo voidaan porata lähemmäksi kuin 7,5 m päähän tontin rajasta. Lupahakemuksen lausunnossa on tällöin mainittava, että lähemmäksi rajaa porattu lämpökaivo voi rajoittaa naapurin lämpökaivon poraamista. Jos lämpökaivoja porataan lähekkäin, tulee hakemukseen liittää asiantuntijan lausunto porakaivojen riittävästä energiansaannista. Mikäli energiakaivo porataan kaltevasti niin, että se ulottuu naapurin tontille, edellytetään naapurin suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista. Porakaivo ei saa ulottua kadun puolelle. Lue lisää maalämmöstä täältä.

Lupapäätöksen jälkeen

Kun lupapäätös on hyväksytty, edellytetään erityisen työnjohtajan hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa. Työnjohtajan tulee valvoa, että energiakaivo porataan oikeaoppisesti. Työnjohtajana voi toimia esimerkiksi porakaivourakoitsijan edustaja tai maalämpöjärjestelmän suunnittelija.

Lämpökaivon porausjätteestä tulee huolehtia siten, ettei siitä koidu haittaa ympäristölle eikä naapureille. Kaivorakenteet tulee tiivistää, jotta pintavesiä ei pääse sekoittumaan pohjavesiin. Mahdollisen radonpitoisen ilman siirtyminen kallioperästä asuintiloihin tulee estää huolehtimalla läpivientien tiivistämisestä asianmukaisesti.

Porakaivon valmistuttua tilataan Järvenpään kaupungin mittausyksiköstä sijaintikatselmus. Työnjohtaja tilaa lisäksi loppukatselmuksen ja luovuttaa siinä tarkastus- tai porausraportin rakennusvalvonnalle.

Mikäli lämpökaivon lämmönkeruuneste vaihdetaan, tulee vanhaa lämmönkeruunestettä käsitellä ongelmajätteenä. Jos vanha öljysäiliö poistetaan, siitä tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle sekä noudattaa säiliön poistamisessa ympäristönsuojeluviranomaisten ohjeistusta.

Kohteemme Järvenpäässä

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.