Maalämpö Hyvinkää

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen hyvinkäällä

Hyvinkäällä lämpökaivon eli energiakaivon poraamiselle ei tavallisesti edellytetä toimenpidelupaa, vaan porausaikeesta ilmoitetaan etukäteen. Pohjavesialueilla tai muilla erityisalueilla lämpökaivon poraaminen edellyttää kuitenkin toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta. Ennen hankkeeseen ryhtymistä tulee selvittää tarkasti, riittääkö ilmoitus vai tarvitaanko toimenpidelupa.

Lämpökaivon ilmoituslomake tai toimenpidelupahakemus lähetetään liitteineen Hyvinkään rakennusvalvontaan sähköisen Lupapiste-palvelun kautta. Ilmoituksen jättäjänä tai toimenpideluvan hakijana voi toimia kiinteistön omistaja, haltija tai valtakirjalla oikeutettu henkilö. Mikäli asiakkaamme niin toivoo, voi Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija hakea lupaa lämpökaivolle valtakirjan nojalla.

Pohjavesialueen tai muun erityisalueen ulkopuolelle sijoittuvan maalämpökaivon poraaminen voidaan aloittaa kahden viikon kuluttua ilmoituksen jättämisestä, ellei rakennusvalvontaviranomainen ole siihen mennessä edellyttänyt toimenpideluvan tai alueellisen hallintoviranomaisen luvan hakemista.

Ilmoituslomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Omistusoikeuden tai hallinnan todistus, kuten vuokraoikeuden rekisteriote tai lainhuutotodistus
 • Kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote (yhteisöt)
 • Ote kokouspöytäkirjasta (yhteisöt)
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija
 • Kiinteistörekisteriote
 • Naapurin kirjallinen suostumus, kun lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
 • Asemapiirustus (3 kpl). Asemapiirustukseen tulee merkitä lämpökaivon suunniteltu paikka, porauskulma sekä lämpökaivon etäisyydet rakennuksista ja tontin rajoista.
 • Lämpökaivon leikkauskuva (2 kpl)

rajoitukset hyvinkäällä

Mikäli lämpökaivon poraustyön yhteydessä suoritetaan muita luvanvaraisia töitä, kuten pihajärjestelymuutoksia, puiden kaatamista tai muita mahdollisesti rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä, on niiden luvanvaraisuus selvitettävä ennakkoon Hyvinkään rakennusvalvonnasta.

Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksen Pohjavesialueet-liitekartassa määritellyillä pohjavesialueilla lämpökaivojen poraamisen mahdollisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Pohjavesialueilla lämpökaivojen lukumäärä on lisäksi rajoitettu kolmeen. Jos rakennetaan kolmea lämpökaivoa laajempia lämpökaivokenttiä, vaaditaan lisäksi aluehallintoviraston erityislupa. Tapauskohtaista lupamenettelyä noudatetaan myös alueilla, joilla on todettu maaperän likaantumista tai alueilla, jotka sijaitsevat pohjavedenottamon kaivon tai vesilain mukaisten vedenottamoiden suojavyöhykkeillä. Kun toimenpidelupaa haetaan pohjavesi- tai erityisalueelle, tulee hakemukseen aina liittää Hyvinkään ympäristöpalvelun lausunto. Pohjavesi- ja erityisalueita voi tarkastella Hyvinkään karttapalvelussa.

Hyvinkäällä lämpökaivoa ei saa porata alueille, joilla on maanalaisia rakenteita, kuten Päijänne-tunneli. Suoja-alue ulottuu näistä 200 metrin päähän. Myöskään pohjavedenottamokaivojen suoja-alueille ei saa porata. Tämä suoja-alue ulottuu 500 metrin päähän vedenottamokaivosta. Vedenottamoiden vesilain mukaisille suojavyöhykkeille ei voida myöskään myöntää porauslupaa. Lämpökaivon poraukselle saattaa olla esteenä myös aluekohtainen rakennuskielto tai toimenpideluparajoitus. Lämpökaivon poraaminen on kiellettyä alueella, jonka asema- tai yleiskaavaan on merkitty tätä koskeva kielto. Hyvinkään asemakaavoihin voi tutustua täällä ja yleiskaavoihin täällä.

Lämpökaivon poraamisessa noudatettavat minimisuojaetäisyydet:

 • Naapuritontin raja 7,5 m
 • Toinen lämpökaivo 15 m (pystysuora poraus)
 • Porakaivo (talousvesi) 40 m
 • Rengaskaivo (talousvesi) 20 m
 • Kaukolämpöjohdot ja lämpöputket 3 m
 • Rakennus 3 m
 • Vesi- ja viemäriputket 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamon purkupaikka 30 m (musta jätevesi), 20 m (harmaa jätevesi)
 • Tunnelit ja luolat 25 m (etäisyys määritellään tapauskohtaisesti)
 • Lämpökaivo ei saa ulottua tontin ulkopuolelle
 • Tunnelit ja luolat 25 m (etäisyys määritellään tapauskohtaisesti
 • Lämpökaivo ei saa ulottua tontin ulkopuolelle 

Lämpökaivo voidaan sijoittaa alle 7,5 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta, mikäli naapuri antaa kirjallisen suostumuksen ja muut lämpökaivon minimisuojaetäisyydet täyttyvät. Jos aikomuksena on sijoittaa lämpökaivo toisin kuin edellä lueteltujen suojaetäisyyksien mukaisesti, on lupahakemukseen liitettävä siitä asiantuntijoiden laatima selvitys. Selvitykset ja perustelut huomioidaan lupakäsittelyssä tapauskohtaisesti.

Maalämpöurakan valmistuttua

Kun lämpökaivo on porattu ilmoituksen perusteella, tontilla ei suoriteta loppukatselmusta. Toimenpideluvan alainen maalämpöhanke edellyttää kuitenkin aina loppukatselmuksen suorittamisen. Loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa, että työ on suoritettu luvassa esitetyllä tavalla ja että toimenpidettä koskevat ehdot on täytetty.

Jos huomaat sisällöissä puutteita tai virheitä, lähetä viestiä osoitteeseen katja.manner@tomallensenera.fi. Kiitos!

 

Hyödyllisiä linkkejä

Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Lupapiste

Hyvinkään rakennusvalvonnan yhteystiedot

Ohje maalämpökaivon rakentamisilmoituksen laadintaan

Hyvinkään karttapalvelu

Hyvinkään asemakaavat

Hyvinkään yleiskaavat

 

Maalämpö- ja LTO-kohteemme Hyvinkäällä