Maalämpö Hyvinkää

Pyydä tarjous

Lämpökaivon toimenpideluvan hakeminen Hyvinkäällä

Hyvinkäällä lämpökaivon eli energiakaivon poraamiselle ei tavallisesti edellytetä toimenpidelupaa, vaan porausaikeesta ilmoitetaan etukäteen. Ennen hankkeeseen ryhtymistä tulee selvittää tarkasti, riittääkö ilmoitus vai tarvitaanko toimenpidelupa.

Lämpökaivon ilmoituslomake tai toimenpidelupahakemus lähetetään liitteineen Hyvinkään rakennusvalvontaan sähköisen Lupapiste-palvelun kautta. Ilmoituksen jättäjänä tai toimenpideluvan hakijana voi toimia kiinteistön omistaja, haltija tai valtakirjalla oikeutettu henkilö. Asiakkaamme toivomuksesta voi Tom Allen Seneran lupa-asiantuntija hakea luvan lämpökaivolle valtakirjan nojalla.

Ilmoituslomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Omistusoikeuden tai hallinnan todistus, kuten vuokraoikeuden rekisteriote tai lainhuutotodistus
 • Kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote (yhteisöt)
 • Ote kokouspöytäkirjasta (yhteisöt)
 • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija
 • Kiinteistörekisteriote
 • Naapurin kirjallinen suostumus, kun lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
 • Asemapiirustus (3 kpl). Asemapiirustukseen tulee merkitä lämpökaivon suunniteltu paikka, porauskulma sekä lämpökaivon etäisyydet rakennuksista ja tontin rajoista.
 • Lämpökaivon leikkauskuva (2 kpl)

Rajoitukset Hyvinkäällä

Mikäli lämpökaivon poraustyön yhteydessä suoritetaan muita luvanvaraisia töitä, kuten pihajärjestelymuutoksia, puiden kaatamista tai muita mahdollisesti rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä, on niiden luvanvaraisuus selvitettävä ennakkoon Hyvinkään rakennusvalvonnasta.

Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta päätti vuonna 2019 kieltää lämpökaivojen rakentamisen pohjavesialueilla, vedenottamoiden suoja-alueilla sekä Päijänne-tunnelin kohdalla 400 metriä leveällä vyöhykkeellä. Aiemmin lämpökaivojen poraamisesta kyseisillä alueilla päätettiin tapauskohtaisesti. Tapauskohtaista lupamenettelyä noudatetaan vielä alueilla, joilla on todettu maaperän likaantumista. Kun toimenpidelupaa haetaan erityisalueelle, tulee hakemukseen aina liittää Hyvinkään ympäristöpalvelun lausunto. Pohjavesi- ja erityisalueita voi tarkastella Hyvinkään karttapalvelussa.

Hyvinkäällä lämpökaivoa ei saa porata alueille, joilla on maanalaisia rakenteita, kuten Päijänne-tunneli. Suoja-alue ulottuu näistä 400 metrin päähän. Myöskään pohjavedenottamokaivojen suoja-alueille ei saa porata. Tämä suoja-alue ulottuu 500 metrin päähän vedenottamokaivosta. Vedenottamoiden vesilain mukaisille suojavyöhykkeille ei voida myöskään myöntää porauslupaa. Lämpökaivon poraukselle saattaa olla esteenä myös aluekohtainen rakennuskielto tai toimenpideluparajoitus. Lämpökaivon poraaminen on kiellettyä alueella, jonka asema- tai yleiskaavaan on merkitty tätä koskeva kielto. Hyvinkään asemakaavoihin voi tutustua täällä ja yleiskaavoihin täällä.

Lämpökaivon poraamisessa noudatettavat minimisuojaetäisyydet:

 • Naapuritontin raja 7,5 m*
 • Toinen lämpökaivo 15 m (pystysuora poraus)
 • Porakaivo (talousvesi) 40 m
 • Rengaskaivo (talousvesi) 20 m
 • Kaukolämpöjohdot ja lämpöputket 3 m
 • Rakennus 3 m
 • Vesi- ja viemäriputket 3 m (omat putket), 5 m (muiden putket)
 • Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamon purkupaikka 30 m (musta jätevesi), 20 m (harmaa jätevesi)
 • Tunnelit ja luolat 25 m (etäisyys määritellään tapauskohtaisesti)
 • Tunnelit ja luolat 25 m (etäisyys määritellään tapauskohtaisesti
 • Lämpökaivo ei saa ulottua tontin ulkopuolelle

*Lämpökaivo voidaan sijoittaa alle 7,5 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta, mikäli naapuri antaa kirjallisen suostumuksen ja muut lämpökaivon minimisuojaetäisyydet täyttyvät. Jos aikomuksena on sijoittaa lämpökaivo toisin kuin edellä lueteltujen suojaetäisyyksien mukaisesti, on lupahakemukseen liitettävä siitä asiantuntijoiden laatima selvitys. Selvitykset ja perustelut huomioidaan lupakäsittelyssä tapauskohtaisesti.

Maalämpöurakan valmistuttua

Kun lämpökaivo on porattu ilmoituksen perusteella, tontilla ei suoriteta loppukatselmusta. Toimenpideluvan alainen maalämpöhanke edellyttää kuitenkin aina loppukatselmuksen suorittamisen. Loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa, että työ on suoritettu luvassa esitetyllä tavalla ja että toimenpidettä koskevat ehdot on täytetty.

Kohteemme Hyvinkäällä

Kartta sisältää kohteemme vuosilta 2012–2021. Tietosuojasyistä kohteen tarkkaa osoitetta ei mainita, ja kohdemerkki sijoittuu kadun puoliväliin, ei tarkalleen kohteen kohdalle.